Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Said Nursiye Göre HİCRİ 1545- MİLADİ 2120 de Kıyamet Kopacakmış!

“L TEZÂLÜ TÂİFETÜN MİN ÜMMETÎ.” “Ümmetimden bir taife zail olmayıp devam edecektir.” (şedde sayılır, tenvin sayılmaz) fıkrasının makam-ı cifrisi, bin beşyüz kırkiki (Hicri 1542- Miladi 2117) ederek nihayet-i devamına îma eder. “Gaybı yalnız Allah bilir.” “ZÂHİRİNE ALE’L-HAK.” “hak üzerinde devam edecektir.” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi binbeşyüz altı (Hicri 1506- Miladi 2082) edip, bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane, belki galibane; sonra tâ kırk ikiye kadar, gizli ve mağlubiyet içindevazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın îma eder. Ve’l-ilmû indAllah; “Gerçek ilim ancak Allah Katındadır.” “HATT YE’TİY ALLAHÜ Bİ EMRİHΔ “Allah’ın emri gelinceye kadar (yani kıyâmetin kopmasına kadar)” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi BİNBEŞYÜZ KIRK BEŞ (HİCRİ 1545- MİLADİ 2120) OLUP, KÂFİRİN BAŞINDA KIYAMET KOPMASINA ÎMA EDER. Lâ ya’lemu’l-ğaybe illâllah. (Gaybı Allah’tan başkası bilemez.) (Risalei Nur - Kastamonu Lahikası, sf. 26)

Ulvi Hocamızın bu konuya cevabı

Büyük bir yaygara ile bu yüzyılın Ahir zaman olduğu, ve kıyametin 1500 ile 1600 Hicri yılları arasında kopacağı tüm dünyaya duyuruluyor

Ve bu duyurunun başında gelen insanlar İslam Alimi, Eserlerine Kuranı Kerin Tefsiri kendiside Allah 'tan İlham yoluyla bu eserleri yazan bir zat ve hatta müceddid ve bedii olduğu yayılıyor

Peki benim aklıma geliyor es kaza bu yüzyıl ahir zaman değilsede vede kıyamet kopmazsa İslamiyet Hakkında çıkacak rezilliğin ve İslamiyet 'e açılan yaranın vebali kime olucaktır

Allah ilham Etmiş haşa, Allah 'ları yanlış, hataya müdahil,
Kuranı Kerim Tefsirleri yanlış demekki Kuranı Kerim yanlış

zamanın muhteşimleri yani İslamın bediileri yanlış

İslam Müceddidleri yanlış

İslam Alimleri yanlış

İki yüzyıldır yani 11400 ve 1500 yüzyılları boyunca Müslümanlar yanlış ve özür dilerim salakmış gibi bir durma düşerler

Çünkü bu ikiyüzyıl boyunca kabul ettiler bunu hep

E o zaman Bu Din Yani islamiyet yanlış, insanların elinde oyuncak olabilen ve saçmalığa düşebilen bir Din

Geleceği Allah 'tan Başkası Bilemezken, ebced hesabı aslı astarı olmayan bir hesap iken ve İbni Abbas RA ebced hesabı ile uğraşanın Ahiretten nasibi yoktur derken

Ebcedle Kıyameti hesap edip bu böyledir diye yaymak bir Alim İşimidir yada Allah 'tan Gelen İlham İşimdir

Hani bunu geçelim eğer Kıyamet kopmazsa bu İslamiyet 'e tüm insanların gözü önünde açılan bu yaranın vebali sorgu suali kime aittir

Bir daha insanları İslamiyet 'e inandırabilme ve anlatabilme imkan ve olanağı kalırmı

Kıyametin bu iki yüzyılda kopacağına dair yani geleceğe dair garantinizmi var

Yinede

En Doğrusunu Allah Bilir


Ebced Hesabı Caiz Mi
 
Ebced Hesabı İle Kıyamet Tarihi Vermek

30-Rum Suresi
1. Elif Lâm. Mim.
2. Rumlar yenildiler;
3. Yakın bir yerde. Onlar bu yenilmelerinden sonra galip geleceklerdir.
4. Üç ilâ dokuz yıl İçinde... Önünde de sonunda da emir Allah'ındır. O günde mü'minler sevineceklerdir;
5. Allah'ın yardımı doiayısı ile. O dilediğine yardım eder. O Azizdir Rahimdir.

Tirmizi-Bölüm: 31
Ø Rûm Suresini tefsir edilen ayetler
3191- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v.) Ebû Bekir’in Kureyşlilerle yaptığı bir münakaşa ve bahse girişme meselesinde biraz daha temkinli davranarak süreyi uzatmasını istemiş ve “Bıd’ı” kelimesi üçten dokuza kadar olan süreyi içerir demiştir. (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

� Tirmizî: İbn Abbâs’ın Ubeydullah’tan ve Zührî’den rivâyet ettiği bu hadis garibtir.

3193- İbn Abbâs (r.a.) Rûm sûresi 1-3. ayetleri hakkında “ğalebet” ve “ğulibet” şeklinde okumuştur. Müşrikler; İranlıların Rumları mağlub etmelerini isterlerdi. Çünkü kendileri de onlar gibi puta tapan kimselerdi. Müslümanlar ise kitap ehli olduklarından Rumların İranlılara gâlib gelmelerini istemekte idiler. Müşrikler bunu Ebû Bekir’e söylediler. Ebû Bekir de Peygamber (s.a.v)’e söyledi ve Rasûlü Ekrem muhakkak Rumlar gâlib gelecektir buyurdu. Ebû Bekir Peygamber (s.a.v)’in sözünü müşriklere anlattı. Bunun üzerine müşrikler seninle bizim aramızda bir müddet tayin et şayet biz bahsi kazanırsak şu ve şu kadar deve bizim olacak eğer siz bahsi kazanırsanız şu ve şu kadar deve sizin olacaktır dediler. Ebû Bekir süreyi beş yıl olarak tayin etti. Fakat Rumlar gâlib gelemediler. Durumu Peygamber (s.a.v)’e anlattılar. Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Bu süreyi on yıla kadar uzatsaydın. Ebû Saîd diyor ki: “Bıd’ı” ondan [10 rakamından] aşağı demektir. İbn Abbâs diyor ki: Bundan sonra Rumlar gâlib geldiler. İşte Allah’ın Rum sûresi 1-5. ayetleri bundan dolayı inmiştir. Sûfyân diyor ki: Rumların Bedir günü İranlılara gâlib geldiklerini işittim. (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

� Tirmizî: Bu hadis hasen sahih garibtir. Bu hadisi sadece Sûfyân’ın Habib b. ebî Amre’den rivâyetiyle bilmekteyiz.
3194- Niyâr b. Mükrem el Eslemî (r.a.)’den rivâyete göre şöyle demiştir: “1) Elif Lâm Mîm. 2) Bizanslı Rûmlar yenilgiye uğradılar. 3) Bizans ordusu Arapların yurtlarının bulunduğu yakın bir yerde yenildiler. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra yeniden üstünlük sağlayacaklar. 4) Bir kaç yıl içinde; çünkü karar yetkisi eninde sonunda Allah’a aittir. İşte o gün inananlar sevineceklerdir.” Rum sûresi 1-4. ayetleri inince İranlılar bu ayetlerin indiği dönemlerde Rumları yenilgiye uğratmışlardı. Müslümanlar ise Rumların İranlılara gâlib gelmelerini istemekte idiler. Çünkü kendileri de onlar da kitap ehli idiler. Bundan dolayı Allah Rum sûresi 4-5. ayetlerini indirdi: “4) …İşte o gün inananlar sevineceklerdir. 5) Allah’ın yardımına; çünkü O dilediğine yardım eder. O güçlüdür gücüne hiçbir güç erişemez O çok acıyan ve merhamet edendir.”
Kureyş ise İranlıların gâlib gelmelerini istiyorlardı. Çünkü Kureyş te İranlılar da ne kitap ehli idiler ne de ölümden sonraki dirilmeye inanıyorlardı. Allah bu ayetleri indirdiği zaman Ebû Bekir çıktı Mekke çevresinde Rum sûresi 1-4. ayetlerini var gücüyle bağırdı. Kureyşten bazı kişiler Ebû Bekir’e bu konu sizinle bizim aramızda olsun sizin adamınız Muhammed Rumların İranlıları birkaç sene içersinde mağlub edeceğini ilan ediyor. Bu konuda seninle bahse tutuşabilir miyiz? Ebû Bekir: “Evet” dedi. Bu olay bahse girmenin haram kılınmasından önce idi. Ebû Bekir ve müşrikler bahse girdiler ve belli bir rakamda anlaştılar. Sonra Ebû Bekir’e; “Bıd’ı” birkaç kelimesini kaç sene olarak tayin edeceksin? Seninle bizim aramızda ortalama bir müddet tayin edebilirsin dediler. Sonra müddeti altı sene olarak tayin ettiler. Bu altı sene Rumlar zafer kazanmadan geçti müşriklerde Ebû Bekir’in rehinini aldılar. Yedinci sene girince Rumlar İranlılara karşı gâlib geldiler. Müslümanlar Ebû Bekrin Altı seneyi tayin etmesini kınadılar. Çünkü Allah; “Bıd’ı” üçten dokuza kadar zaman birimi buyurmuştu. O zaman pek çok kimseler Müslüman olmuştu. (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

� Tirmizî: Bu hadis Niyâr b. Mükrem’in rivâyeti olarak sahih hasen garibtir. Bu hadisi sadece Abdurrahman b. ebû’z Zinad’ın rivâyetiyle bilmekteyiz.
[Allah'ın 3 ila 9 yıl içinde kesinlikle gerçekleşeceğini söylediği bir konuda bile ashab ve hatta Rasulullah (SAV) bile kesin bir tarih vermezken; bugün içinde hiçbir tarihin zikredilmediği ayetlerden kıyametin tarihini hesab edip verenler elbette hatalı ve yanlıştır
 
Üst Alt