Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Peygamberlerin Nitelikleri Nelerdir?

incinme

Uzman Çavuş
#1
Peygamberlerin Nitelikleri Nelerdir?

Kuran'a Göre Peygamberlerin Nitelikleri
1-Peygamberler İnsandır

İnsanlara doğruluk rehberi geldiği zaman, inanmalarına engel olan, sadece: «Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi?» demiş olmalarıdır17/İsra-94

Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de, şüphesiz, yemek yerler, sokaklarda gezerlerdi Ey insanlar! Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle sınarız Rabbin her şeyi görür25/Furkan-20

2-Peygamberler Ölümsüz Değillerdir,Ölümlüdürler

Biz onları yemek yemez bir ceset yapmadık; ölümsüz de değildiler25/Furkan-8

3-Peygamberler Rahmet Müjdecisi ve Azabı Uyarıcıdır

İnsanlar bir tek ümmetti Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi; insanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak Kitaplar indirdi Ancak Kitap verilenler, kendilerine belgeler geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler Allah, inananları, ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izni ile eriştirdi Allah dilediğini doğru yola eriştirir2/Bakara-213

4-Peygamberler Kendilerine Kulluk Etmelerini İstemezler

Hiçbir insanın, Allah'ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah'ı bırakıp bana kul olun! demesi mümkün değildir Bilakis (şöyle demesi gerekir): Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe hâlis kullar olunuz Ve size: Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin, diye de emretmez Siz müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi?3/Ali İmran-79-80

5-Peygamberler Kendiliklerinden Mucize Getirmeye Güç
Yetiremezler

And olsun ki, senden önce birçok peygamberler gönderdik; sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık; hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez Allah'ın buyruğu gelince iş gerçekten biter İşte o zaman, boşa uğraşanlar hüsranda kalırlar40/Mümin-78

6-Peygamberler Eziyetlere Sabrederler

Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti Allah'ın kelimelerini (kanunlarını) değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi6/Enam-34

«Bize yollarımızı gösteren Allah'a niçin güvenmeyelim? Bize ettiğiniz eziyete elbette katlanacağız Güvenenler ancak Allah'a güvensinler»14/İbrahim-12

7-Peygamberler Allah’ın Hidayet Ettiği Kimselerdir

İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir Sen de onların yoluna uy De ki: Ben buna (peygamberlik görevime) karşılık sizden bir ücret istemiyorum Bu (Kur'an) âlemler için ancak bir öğüttür6-Enam-90

8-Peygamberlerin Gönderilmesi,Allah’ın Zülüm İle Yokedici Olmadığındandır

«Ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan, bugünle karşılaşmanızdan sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?» «Kendi hakkımızda şahidiz» derler Dünya hayatı onları aldattı da inkarcı olduklarına, kendi aleyhlerinde şahidlik ettiler Bu (şundan dolayıdır ki) Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helak edici değildir6/Enam-130-131

9-Peygamberler de sorguya çekileceklerdir

Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz! And olsun ki, yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız, zira onlardan uzak değildik7/Araf-6-7

10-Bütün Peygamberlerle Alay Edilmiştir

And olsun ki, senden önce de nice peygamberler alaya alınmıştı İnkar edenleri önce erteledim, sonra cezalarını verdim Cezalandırmam nasıldı?13/Rad-32

And olsun ki, senden önce çeşitli ümmetlere peygamber göndermiştik Onlara gelen her peygamberi alaya alıyorlardı15/Hicr-10-11

11-Peygamberler Kendi Kavminin Diliyle Gelmiştir

Kendilerine apaçık anlatabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik Allah dilediğini saptırır ve dilediğini de doğru yola eriştirir; güçlü olan, Hakim olan O'dur14/İbrahim-4

12-Peygamberlerin Görevi Tebliğdir

Allah'a eş koşanlar: «Allah dileseydi O'ndan başka hiçbir şeye ne biz ve ne de babalarımız tapardı O'nun buyruğu olmaksızın hiçbir şeyi haram kılmazdık» dediler Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı Peygamberlere apaçık tebliğden başka ne vazife düşer?16/Nahl-35

"Ey Rasül! Rabbinden sana indirileni tebliğ et Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun Allah seni insanlardan koruyacaktır Doğrusu Allah, kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmez" 5/Mâide, 67

13-Peygamberler Üzerinde Şeytan Etkili Olamaz

Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki, birşeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir Allah şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalbleri kaskatı olan kimseleri sınamayı vesile kılar Zalimler şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler22/Hac-52-53

14-Peygamberler Güzel Amel İle Emredilmiştir

«Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyle bilmekteyim»23/Müminun-51

15-Peygamberler Emaneti Korurlar

Bir peygamberin emanete hiyanet etmesi olur şey değildir Her kim hiyanet ederse, ganimet ve hasılattan bir şey aşırırsa kıyamet gününde boynuna aldığı şeyi yüklenerek getirir Sonra da herkese kazandığının karşılığını ödenir, hiç birine haksızlık edilmez3/Ali İmran-161

16-Peygamberler Erkeklerden Gönderilmiştir

Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik (Kâfirler) yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler! Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir Hâla aklınızı kullanmıyor musunuz?12/Yusuf-109

17-Peygamberler Vahyi Tebliğden Dolayı İnsanlardan Hiçbir Ücret İstemezler

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir26/Şuara-127

18-Peygamberler İnsanları Allaha Kulluğa Davet Ederler

Andolsun ki biz, «Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının» diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!16/Nahl-36

19-Peygamberler Her Ümmete Gönderilmiştir

Her ümmetin bir peygamberi vardır Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur Onların hakları yenmez10/Yunus-47

20-Peygamberler Allah’ın İzni Olmadan Gaybı Bilemezler

O bütün gaybı bilir Fakat gaybını hiç kimseye açmaz Ancak seçtiği elçiye açar Çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler salar Ta ki Rabblarının risaletlerini, gerçekten tebliğ etmiş olduklarını bilsin Onların yaptıklarını kuşatmış ve her şeyi bir sayı ile saymıştır72/Cin-26-27-28

21-Peygamberler Kıyamet Günü Kendi Ümmetleri Üzerinde Şahit Olacaklardır

O gün her ümmetten bir kişiyi onlara şahit tutarız Seni de ümmetine şahit getiririz Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kuran'ı indirdik16/Nahl-89

Bir gün bütün insanları önderleriyle beraber çağırırız O gün kitabı sağından verilenler, işte onlar kitablarını okurlar Onlara kıl kadar haksizlik edilmez17/İsra-71

22-Allah Peygamberleri İtaat edilmesi İçin Göndermiştir

Biz her peygamberi, ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için gönderdik" 4/Nisâ, 64

23-Peygamberler Şeytana-Tağuta Kulluktan Menederler

Andolsun ki biz, «Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının» diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!16/Nahl-36

24-Peygamberlere Adaleti Tesis İçin Ayet/Mucize/Kitap/Apaçık Delil Verilmiştir

Muhakkak ki Biz, peygamberlerimizi açık delillerle/mûcizelerle gönderdik İnsanlar, aralarında adâleti hâkim kılsınlar diye, o peygamberlere kitap ve ölçü/nizam indirdik Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür " 57/Hadîd, 25

25-Peygamberlerin Hepsi Salih Kimselerdir

"Onların hepsi de sâlih kimselerdendi" 6/En'âm, 85

26-Peygamberler Kıyamet Günü İtiraz Kapısının Olmaması İçin Gönderilmiştir

Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler (gönderdik) ki, insanların, peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın Allah azizdir, hakimdir 4/Nisâ, 165

Eğer Biz, bundan önce onları helâk etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi: 'Ey Rabbim! Bize bir peygamber gönderseydin de, şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce âyetlerine uysaydık! 20/Tâhâ, 134 [1]
Alıntı...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
islam73 Peygamberler'e İman 0

Benzer konular