Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Muhyiddini Arabi Hazretlerinin Kitaplarının Paylaşıldığı Yerler

Evrad Kitabı
http://archive.org/stream/IbnArabiMuhyiddinIbnArabiNink.sEvradi/22195167-Evradun-Usbuiyyeh-Muhyiddin-ae_bn-Arabi_djvu.txt

https://archive.org/details/IbnArabiMuhyiddinIbnArabiNink.sEvradi

Tavsiyeler Kitabı
https://archive.org/details/IbnArabi-MuhyiddinIbn.Arabik.sTavsiyeler

Hikmette Son Nokta Kitabı
https://archive.org/details/HikmetteSonNokta

Futuhat-i Mekkiye
https://archive.org/details/IbnArabiFutuhat-iMekkiye

İbni Arabi Divanı
https://archive.org/details/DivanEbnArabiDivanIbnArabi

Mevlid İbni Arabi
https://archive.org/details/MawlidIbnArabi

Hırka Kitabı
https://ia801402.us.archive.org/13/items/HirkaKitab-MuhyiddinIbnArabiK.s/HrkaKitab-.pdf

Üstün Ahlak Risalesi
https://ia700601.us.archive.org/24/items/MuhyiddinIbnArabi-MekarimulAhlak-UstunAhlak/ArabiMekarimulAhlakUstunAhlak.pdf

Miratül ihraf
https://archive.org/details/IbnArabi-Mirat-ulIrfan-IrfanAynas

Kuran Mührü
https://ia801503.us.archive.org/24/items/MuhyiddinIbnArabi-kuranMuhru-HatmulKuran/ArabKuranMhr.pdf

TUHFE’TÜS SEFERE
https://ia601402.us.archive.org/27/items/TuhfetusSefere-muhyiddinIbnArabiK.s/TUHFETUSSEFERE.pdf

SALÂT-I FEYZİYYE
https://ia601401.us.archive.org/8/items/Salat-iFeyzyye-MuhyiddinIbnArabi/Salt-iFeyzyye.pdf

Fusus Al Hikam Ibn Arabi Arabic
https://archive.org/details/FususAlHikamIbnArabiArabicText

Hikmette Son Nokta
https://archive.org/details/IbnArabi-MuhyiddinbnArabik.sHikmetteSonNoktaEl-bulgaFilHkmeh

Fususul Hikem Anahtarlı
https://ia601507.us.archive.org/6/items/MuhyiddinIbnArabiFususulHikemAnahtarlar-abdlbakiMiftah/ArabFususulHkemAnahtarlariKuran-varlk-abdlbakiMftah.pdf

Tedbirat-i ilahiyye
https://archive.org/details/IbnArabi-MuhyiddinIbnArabik.sTedbirat-iIlahiyyea.avniKonuk

MİŞKATU'L ENVAR
Nurlar Menbaı
https://ia700502.us.archive.org/28/items/MiskatUlEnvar-NurlarMenbaiMuhyiddinIbnArabi/ArabMkatlEnvar.pdf
https://ia601506.us.archive.org/32/items/IbnArabiFususunndakiAnahtarKavramlalrAhmedYukselOzemre/Arabi-IbnArabiFususundakiAnahtarKavramlar-AhmedYukselOzemre.pdf

Tazkera e Shaik Akbar Ibn Arabi.pd,urdu islamic
https://archive.org/details/TazkeraEShaikAkbarIbnArabi.pdurduIslamicBookpdf

Risale-i Lübb ül-lüb ve srr us-sr
https://archive.org/details/risaleilbbllbves0001ib

Sesli kitap
https://archive.org/details/MuhyiddinIbnArabi-miratulIrfanirfanAynasiSesliKitaplar-Sohbet


İBN ARABİ'Yİ OKUMAKİbn Arabi’yi okumakMenşei ilâhî olan nasları bir tek mana ve yorumla tahdîd etmek, sonsuz olan “ilahî ilm”i sınırlı hale getirmek demek olacaktır. Kadîm yani “zaman üstü” olan Kur’an-ı Kerim’in geçmişte ve günümüzde farklı ve yeni yorumlarla anlaşılması da ilâhî ilmin sonsuzluğunun tecelli ve tezahürleri olarak kabul edilmelidir. İbn Arabi’nin eserleri bu sonsuzluğu okuyucuya gösteren ve hissettiren cihanşümül bir anahtar olarak görülmelidir.

Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın İbn Arabi’de Bir Hadis-i Kudsi’nin Yorumu başlıklı yazısından alıntıdır.
İbn Arabi’nin eserlerinin Türkçe çevirileri:


Sufi Kitap:
* Hikmetlerin Özü (Füsusu'l-Hikem), Çev: Abdülhalim Şener {2007}

Kabalcı Yayınevi:
* Fusûsu'l-Hikem, Çev & Şerh: Ekrem Demirli {2006}


Litera Yayıncılık:
* Fütuhat-ı Mekkiye 1, Çev: Ekrem Demirli {2006}
* Fütuhat-ı Mekkiye 2, Çev: Ekrem Demirli {2006}
* Fütuhat-ı Mekkiye 3, Çev: Ekrem Demirli {2006}

* Fütuhat-ı Mekkiye 4, Çev: Ekrem Demirli {2006}
* Fütuhat-ı Mekkiye 5, Çev: Ekrem Demirli {2007}
* Fütuhat-ı Mekkiye 6, Çev: Ekrem Demirli {2007}
* Fütuhat-ı Mekkiye 7, Çev: Ekrem Demirli {2008}
* Fütuhat-ı Mekkiye 8, Çev: Ekrem Demirli {2008}
* Fütuhat-ı Mekkiye 9, Çev: Ekrem Demirli {2008}
* Fütuhat-ı Mekkiye 10, Çev: Ekrem Demirli {2008}


Gelenek Yayınları:
* Zunnûn-ı Mısrî (Şeyh-i Ekber'in Kaleminden Bir Sûfi'nin Portresi), Çev: Dr. Ali Vasfi Kurt {2005}İnsan Yayınları:
* Günümüz İnsanına Fusûsu'l-Hikem, Haz: Hamza Kılıç {2009}
* İlahi Aşk, Çev: Mahmut Kanık {1998}
* Nurlar Risalesi, Çev: Mahmut Kanık {1991}


İz Yayıncılık:
* Marifet Kitabı (Kitabu'l-Marife) , Çev: Hüseyin Şemsi Ergüneş, Yay.Haz.: Ercan Alkan & Osman Saci Arı {2008}
* Arzuların Tercümanı, Çev: Mahmut Kanık {2004}
* Fena Risalesi, Çev: Mahmut Kanık {2004}
* Marifet ve Hikmet, Çev: Mahmut Kanık {2002}
* Nurlar Hazinesi, Çev: Mehmet Demirci {2001}
* Tedbirat-ı İlahiyye, Çev: Ahmed Avni Konuk


Hece Yayınları:
* Hakikat ve Tefekkür, Çev: Mahmut Kanık {2003}
* İbn Arabî'nin Günlük Duaları, Çev: Mahmut Kanık {2005}
* Nurlar Yuvası, Çev: Mahmut Kanık {2006}


Asa Kitabevi:
* Harflerin İlmi, Çev: Mahmut Kanık {2000}


Hayy Kitap:
* Hakikat Yolcusuna Kılavuz, Çev: Bedirhan Özalp {2009}
* Allah Kimleri Sever, Çev: Ekrem Demirli {2006}

Dharma Yayınları:
* Endülüs Sufileri, Çev: Dr. Refik Algan {2006}

İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları:
* Kibrit-i Ahmer (Fütuhat-ı Mekkiye'den Seçmeler), Abdülvehhab Eş-Şa'rani, Çev: Hasan Fehmi Kumanlıoğlu {2006}

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:
* Füsusü'l Hikem, Çev: M. Nuri Gençosman {1992}

Kırkambar Kitaplığı:
* Füsusü'l Hikem, Çev: M. Nuri Gençosman {2003}
* Tasavvuf Makamı, Çev: İbrahim Aşkî Tanık {2006}


Sultan Yayınevi:
* Kitabu't-Tecelliyat ve Kitabul'l Yakin, Çev: Doç. Dr. Abdulvahab Öztürk

* Ahadiyet, Tezhibü'l Ahlak ve Mev'ize-i Hasene Risaleleri, Çev: Doç. Dr. Abdulvahab Öztürk {2006}

Erkam Yayınları:
* Futuhat-ı Mekkiye'den Öğütler Pınarı, Dr. Adem Ergül {2006}

Kitsan:
* Haftalık Virdler ve Zikirler, Çev: Vahdettin İnce {2008}
* Mekarimu'l-Ahlak/Üstün Ahlak, Çev: Vahdettin İnce
* Risaleler 1, Çev: Vahdettin İnce
* Risaleler 2, Çev: Vahdettin İnce
* Risaleler 3, Çev: Vahdettin İnce
* Vasiyetler, Çev: Abdullah Taha Feraizoğlu {1999}
* Ruhu'l-Kuds/İbn Arabi'nin Feyz Aldığı Sufiler/Nefis Muhasebesinde Kutsal Ruh Risalesi, Çev: Vahdettin İnce
* Yıldızların Mevki
* Tefsir- i Kebir Te'vilat {2008}
* Varlık Ağacı (Şeceretu'l Kevn) {2008}
* Hikmette Son Nokta (El-Bulga Fi'l Hikmeh) {2008}


Kozmik Kitaplar:
* Muhyiddin-i Arabi'den Altın Öğütler, Derleyen: Ali Dündar {2005}

Esma Yayınları
* Dürri Meknun İnci Dizileri, Çev: Şakir Gürel
* Fütuhat-ı Mekkiye, Çev: Selahaddin Alpay
* Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi
* İlmi Cifir, Çev: Mustafa Varlı


Kubbelatı-Sahaf:
* Mecmu'-r-Resaili'l-İlahiyye

Bedir Yayınları:
* Adabü'l Mürid Genç Müslümana Öğütler

Alperen Yayınları:
* Mir'atü'l İrfan / İrfan Aynası, Çev: Abdülkadir Akçiçek
* Şeceretü'l Kevn Üstün İnsan, Çev: Abdülkadir Akçiçek


Pamuk Yayıncılık:
* Fütühat-ı Mekkiye'den Altın Sayfalarİbn Arabi ve görüşleri hakkında yazılan kitaplar & şerhler:Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı:
* Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi I, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan: Doç. Dr. Selçuk Eraydın
* Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi II, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan: Doç. Dr. Selçuk Eraydın/ Prof. Dr. Mustafa Tahralı
* Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi III, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan:Doç. Dr. Selçuk Eraydın/ Prof. Dr. Mustafa Tahralı
* Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi IV, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan:Doç. Dr. Selçuk Eraydın/ Prof. Dr. Mustafa Tahralı


Gelenek Yayınları:
* İbn Arabi / Kibriti Ahmer'in Peşinde, Claude Addas, Çev: Atila Ataman {2003}
* Sahilsiz Bir Umman: Muhyiddin İbn Arabi, Michel Chodkiewicz, Çev: Atila Ataman {2003}
* Yavuz Sultan Selim'in Emriyle Hazırlanan İbn Arabi Müdafaası, Şeyh Mekki Efendi/ Ahmed Neyli Efendi {2004}


İnsan Yayınları:
* Endülüsde Hadis Ve İbn Arabi, Ali Vasfi Kurt {1998}
* İbn Arabi Anısına (Makaleler), Çev: Tahir Uluç {2002}
* İslam Düşüncesinde Marifet ve İbn-i Arabi, Seyfullah Sevim
* Vahdeti Vücud Ve İbn Arabi, İsmail Fenni Ertuğrul/Prof. Dr. Mustafa Kara {1997}
* İbn Arabi'de Varlık Düşüncesi / Vahdet-i Vücud ve Panteizm / İbn Arabi'yi Niçin Severim, Mehmet Ali Ayni/ Ferit Kam {1992}
* İbn Arabi'de Marifetin İfadesi, M. Mustafa Çakmaklıoğlu {2007}
* İbn Arabi'de Sembolizm, Tahir Uluç {2007}
* İbn Arabi'den Hadis Yorumları -Kırk Hadis-, Seyit Avcı {2008}İz Yayıncılık:
* Fusûsu'l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, Ebu'l-Ala Afîfî, Çev: Ekrem Demirli{2002}
* Fususü'l-Hikem'in Sırları, Sadreddin Konevi, Çev: Ekrem Demirli {2002}
* Vahdet-i Vücud ve Esasları, Sadreddin Konevi, Çev: Ekrem Demirli {2008}


Kaknüs Yayınları:
* Hayal Âlemleri, İbn Arabi ve Dinlerin Çeşitliliği Meselesi, William Chittick, Çev: Mehmet Demirkaya {2003}
* İbn Arabi'nin Fusus'undaki Anahtar-Kavramlar, Toshihiko Izutsu, Çev: Ahmed Yüksel Özemre {1998}


Hece Yayınları:
* İbn Arabi'nin Menakıbı, Mehmed Receb Hilmi, Çev: Mahmut Kanık {2004}

* Vahdet-i Vücud Meselesi, Mustafa Fevzi, Çev: Mahmut Kanık, F. Zehra Kavukçu {2003}Sûfi Kitap:
* Muhyiddin İbni Arabi Hayatı ve Çevresi, Prof. Dr. Nihat Keklik {2008}

Elis Yayınları:
* İbn Arabi ve Spinoza’da Varlık, Metin Yasa


Diyanet Vakfı Yayınları:
* İbn Arabi, Prof. Dr. Süleyman Uludağ {1995}


Kabalcı Yayınları:
* İbnü'l Arabî Sözlüğü, Suad El-Hakim, Çev: Ekrem Demirli {2005}


Ferşat Yayınları:
* Kaza ve Kader, Prof. Dr. Hüdaverdi Adam {1997}


Ataç Yayınları:
* Gerçeklerin Özü, Şerh: İsmail Rusuhi Ankaravi, Çev: Ayhan Yıldırım {2006}

Kırkambar Kitaplığı:
*Muhyiddin İbnü'l- Arabi'de Tasavvuf Felsefesi, Ebu'l-Ala Afifi, Çev: Mehmet Dağ {1999}Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi:
* İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1 Sayı:21 {Ocak- Haziran 2008}Akademi Kitap Yayınları:
Tuhfetü'l-Uşşak ve Turfetü'l-Müştak, Şerh: Niyazi-i Mısri, Çev: Nezahat Öztekin {2006}

Ensar Yayıncılık:
* İbn Arabi'nin Hadis Anlayışı, Dr. Seyit Avcı

İbn Arabî'nin kitaplarından bazıları:* Kitabu’l-Meşahidi’l-Kudsiyye, İşbiliye, 1194
* Kitabu’l-İsra, İşbiliye, 1197-98
* Mevakiu’n-Nücum, Meriye, 1199
* Mişkatu’l-Envar, Mekke, 1202-03
* Hilyetu’l-Abdal, Taif, 1203
* Ruhu'l-Kuds, Mekke, 1203
* Tacu’r-Resail, Mekke, 1203-04
* Kitabu’l-Celale, Kudüs, 1204
* Kitabu’l-Ezel, Kudüs, 1204
* Kitabu’l-Elif, Kudüs, 1204
* Kitabu’l-Hüve, Kudüs, 1204
* Kitabu’t-Tenezzülati'l-Mevsiliyye, Musul, 1204-05
* Risaletu’l-Envar, Konya, 1205
* Kitabu’l-Azame, Konya, 1205
* Kitabu’l-Emri’l-Muhkem, Konya, 1205
* Kitabu’l-İkd, Kudüs, 1205-06
* Kitabu’n-Nükeba, Kudüs, 1205-06
* Kitabu’l-Mukni, Kudüs, 1205-06
* Kitabu’l-Yakîn, Halilürrahman, 1206
* Kitabu Mnezili’l-Menazili’l-Fehvaniyye, Meşrık, 1027
* Kitabu Cavabi... Tirmizi, Meşrık, 1027
* Tercümanu’l-Eşvak, Mekke, 1214-15
* Tercümanu’l-Eşvak Şerhi, Halep, 1215
* Istılahatu’s-Sufiyye, Malatya, 1218
* Kitabu Sevabi Kazai’l-Havaic, Suriye, 1228
* Fususu’l-Hikem, Şam, 1229
* Fihris, Şam, 1230
* Futuhat, Şam, 1231
* Divan, Şam, 1236
 
Üst Alt