Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Kuran'ın Kafiye Sistemindeki Üstünlük

mucahid67

Çavuş
Kuran'ın Kafiye Sistemindeki Üstünlük
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#ffffff cellPadding=10 width=127 bgColor=#ffffff align=left><TBODY><TR><TD height=184>

Prof. Adel M. A. Abbas'ın Science Miracles (Bilimsel Mucizeler) adlı kitabı
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Kuran'ı taklit edilemez yapan unsurlardan bir diğeri de, Kuran'ın edebi yapısından kaynaklanır. Kuran Arapça olmasına rağmen, Arap edebiyatında kullanılan kalıplardan hiçbiriyle benzerlik taşımaz.
Kuran'daki kafiye sistemine "seci" denilir ve dilbilimciler Kuran'daki bu kafiye kullanımını da mucize olarak ifade etmektedirler. Ünlü İngiliz bilim adamı Prof. Adel M. A. Abbas, Kuran'ın dilbilim açısından bir mucize olduğunu ispatlamak üzere hazırladığı Science Miracles (Bilimsel Mucizeler) adlı kitabında, Kuran'da kullanılan harfleri, kafiye sistemini grafik ve şemalar aracılığıyla kapsamlı olarak incelemiştir. Bu kitapta Kuran'daki kafiye sistemi ile ilgili oldukça dikkat çekici tespitlerde bulunmuştur.
Bilindiği, gibi Kuran'da, 29 sure 1 ya da 1'den fazla sembolik harfle başlar. "Mukatta harfleri" olarak bilinen bu harfler, aynı zamanda başlangıç harfleri olarak da adlandırılırlar. Arapçadaki 29 harften 14 tanesi, mukatta harflerini oluşturur: Ayn, Sin, Kaf, Nun, Ra, Ya, Ta, Ha, Elif, Lam, Mim, He, Sad, Kef.
Bu harflerden "Nun" harfinin Ka lem Suresi'ndeki kullanımına bakıldığında, ayetlerin %88.8'inde "Nun" harfi ile kafiye olduğu görülür. Şuara Suresi'nin %84.6'sı, Neml Suresi'nin %90.32'si, Kasas Suresi'nin %92.05'i "Nun" harfi ile kafiyelenmiştir.
Kuran'ın tamamı göz önünde bulundurulduğunda ise, %50,08'inde "Nun" harfi ile kafiye yapıldığı görülür. Diğer bir deyişle Kuran'daki ayetlerin yarısından fazlası "Nun" harfi ile biter. Aynı uzunluktaki hiçbir edebi çalışmada, metnin yarısından fazlasında tek ses ile kafiye yapılması mümkün olmamıştır. Bu sadece Arapça için değil, tüm diller için geçerlidir.
Kuran'ın kafiye açısından genel incelemesi yapıldığında ise, kafiyelerin yaklaşık %80'inin Elif, Mim, Ya ve Nun harfleri tarafından oluşturulan üç sesten (n, m, a) oluştuğu görülür.247 "Nun" harfinin dışında, ayetlerin %30'u "Mim", "Elif" ya da "Ya" ile kafiyelidir.

<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="75%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti>
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Surenin ismi
</TD><TD class=resimalti>
Nun harfi sayısı
</TD></TR><TR><TD class=resimalti> </TD><TD class=resimalti> </TD><TD class=resimalti> </TD></TR><TR><TD class=resimalti>
2
</TD><TD class=resimalti>
Bakara
</TD><TD class=resimalti>
196
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
3
</TD><TD class=resimalti>
Al-i İmran
</TD><TD class=resimalti>
121
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
7
</TD><TD class=resimalti>
Araf
</TD><TD class=resimalti>
193
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
10
</TD><TD class=resimalti>
Yunus
</TD><TD class=resimalti>
98
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
11
</TD><TD class=resimalti>
Hud
</TD><TD class=resimalti>
56
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
12
</TD><TD class=resimalti>
Yusuf
</TD><TD class=resimalti>
93
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
13
</TD><TD class=resimalti>
Rad
</TD><TD class=resimalti>
5
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
14
</TD><TD class=resimalti>
İbrahim
</TD><TD class=resimalti>
6
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
15
</TD><TD class=resimalti>
Hicr
</TD><TD class=resimalti>
81
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
19
</TD><TD class=resimalti>
Meryem
</TD><TD class=resimalti>
5
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
20
</TD><TD class=resimalti>
Taha
</TD><TD class=resimalti>
0
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
26
</TD><TD class=resimalti>
Şuara
</TD><TD class=resimalti>
192
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
27
</TD><TD class=resimalti>
Neml
</TD><TD class=resimalti>
84
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
28
</TD><TD class=resimalti>
Kasas
</TD><TD class=resimalti>
81
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
29
</TD><TD class=resimalti>
Ankebut
</TD><TD class=resimalti>
59
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
30
</TD><TD class=resimalti>
Rum
</TD><TD class=resimalti>
54
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
31
</TD><TD class=resimalti>
Lokman
</TD><TD class=resimalti>
7
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
32
</TD><TD class=resimalti>
Secde
</TD><TD class=resimalti>
27
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
36
</TD><TD class=resimalti>
Yasin
</TD><TD class=resimalti>
71
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
38
</TD><TD class=resimalti>
Sad
</TD><TD class=resimalti>
18
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
40
</TD><TD class=resimalti>
Mümin
</TD><TD class=resimalti>
32
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
41
</TD><TD class=resimalti>
Fussilet
</TD><TD class=resimalti>
30
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
42
</TD><TD class=resimalti>
Şura
</TD><TD class=resimalti>
6
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
43
</TD><TD class=resimalti>
Zuhruf
</TD><TD class=resimalti>
78
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
44
</TD><TD class=resimalti>
Duhan
</TD><TD class=resimalti>
44
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
45
</TD><TD class=resimalti>
Casiye
</TD><TD class=resimalti>
30
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
46
</TD><TD class=resimalti>
Ahkaf
</TD><TD class=resimalti>
26
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
50
</TD><TD class=resimalti>
Kaf
</TD><TD class=resimalti>
0
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
68
</TD><TD class=resimalti>
Kalem
</TD><TD class=resimalti>
42
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Yukarıdaki tablo mukata (sembolik) harfleriyle başlayan surelerde, "Nun" harfi ile sona eren ayetlerin dağılımını göstermektedir.
Kafiyelerde en çok kullanılan dört ses:
<TABLE class=resimalti border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#ffffff align=center><TBODY><TR><TD width="17%">
Harf
</TD><TD width="20%">
</TD><TD width="14%">
</TD><TD width="15%">
</TD><TD width="17%">
</TD><TD width="17%">
Toplam
</TD></TR><TR><TD width="17%">
Sesler
</TD><TD width="20%">
a
</TD><TD width="14%">
y
</TD><TD width="15%">
m
</TD><TD width="17%">
n
</TD><TD width="17%">
</TD></TR><TR><TD width="17%">
Ayet sayısı
</TD><TD width="20%">
949
</TD><TD width="14%">
246
</TD><TD width="15%">
666
</TD><TD width="17%">
3123
</TD><TD width="17%">
4984
</TD></TR><TR><TD width="17%">
Yüzde oranı
(%)
</TD><TD width="20%">
15.22
</TD><TD width="14%">
3.94
</TD><TD width="15%">
10.68
</TD><TD width="17%">
50.03
</TD><TD width="17%">
79.92
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Yukarıdaki tabloda Kuran'ın kafiye sisteminin %79.92'sini oluşturan 4 harfin orantılı bir şekilde dağılımı görülmektedir.
Aşağıdaki surelerde ise bu dört harfle yapılan pek çok kafiyeden yalnızca birkaç örnek yer alıyor:
<TABLE class=resimalti border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD height=24 width="84%">Müminun Suresi</TD></TR><TR><TD height=11 width="16%">
1
</TD><TD width="84%">
Kad efleha elmu'minun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
2
</TD><TD width="84%">
Elleziyne hum fi salatihim haşiun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
3
</TD><TD width="84%">
Ve elleziyne hum an ellağvi muğridun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
4
</TD><TD width="84%">
Ve elleziyne hum lizzekati failun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
5
</TD><TD width="84%">
Ve elleziyne hum lifuricihim hafizun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
6
</TD><TD width="84%">
... ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumiyn
</TD></TR><TR><TD width="16%">
7
</TD><TD width="84%">
... fe ulaike hum eladun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
8
</TD><TD width="84%">
Ve elleziyne hum liemanetihim ve ahdihim raun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
9
</TD><TD width="84%">
Ve elleziyne hum ala salatihim yuhafizun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
10
</TD><TD width="84%">
Ulaike hum elvarisun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
11
</TD><TD width="84%">
... hum fiha halidun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
12
</TD><TD width="84%">
Ve lekad halakna elinsane min sulaletin min tiyn
</TD></TR><TR><TD height=19 width="16%">
13
</TD><TD height=19 width="84%">
Sümme cealnahu nutfeten fi kararin mekiyn
</TD></TR><TR><TD width="16%">
14
</TD><TD width="84%">
... fe tebareke allahu ehsenu elhalikiyn
</TD></TR><TR><TD width="16%">
15
</TD><TD width="84%">
Sümme innekum beade zalike lemeyyitun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
16
</TD><TD width="84%">
Sümme innekum yevme elkıyameti tubasun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
17
</TD><TD width="84%">
... ve ma kunna an elhalki gafiliyn
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=resimalti border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD width="17%">
Ayet numarası
</TD><TD width="83%">
Nahl Suresi
</TD></TR><TR><TD width="17%">
1
</TD><TD width="83%">
... ve teala amma yuşrikun
</TD></TR><TR><TD width="17%">
2
</TD><TD width="83%">
... ennehu la ilahe illa ena fettakun
</TD></TR><TR><TD width="17%">
3
</TD><TD width="83%">
... teala amma yuşrikun
</TD></TR><TR><TD width="17%">
4
</TD><TD width="83%">
... fe iza huve hasiymun mubiyn
</TD></TR><TR><TD width="17%">
5
</TD><TD width="83%">
... ve menafiu ve minha te'kulun
</TD></TR><TR><TD width="17%">
6
</TD><TD width="83%">
Ve lekum fiha cemalun hıyne turiyhune ve hiyne tesrehun
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Enam Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=11 width="16%">
1
</TD><TD class=resimalti>
... Sümme elleziyne keferu birabbihim yeadilun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
2
</TD><TD class=resimalti>
... sümme entum temterun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
3
</TD><TD class=resimalti>
... ve yealemu ma teksibun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
4
</TD><TD class=resimalti>
... illa kanu anha muaridiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
5
</TD><TD class=resimalti>
... fe sevfe ye'tiyhim enbau makanu bihi yestehziun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
6
</TD><TD class=resimalti>
... ve enşe'na min beadihim karnen aheriyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
7
</TD><TD class=resimalti>
... in haza illa sihrun mubiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
8
</TD><TD class=resimalti>
... sümme leyunzarun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
9
</TD><TD class=resimalti>
... ve lelebesna aleyhim ma yelbisun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
10
</TD><TD class=resimalti>
... ma kanu bihi yestehziun
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Rum Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
6
</TD><TD class=resimalti>
... ve lakinne eksere ennasi la yealemun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
7
</TD><TD class=resimalti>
... ve hum an elahiretihum gafilun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
8
</TD><TD class=resimalti>
... ve inne kesiyren min ennasi bilikai rabbihim lekafiriyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
9
</TD><TD class=resimalti>
... ve lakin kanu enfusehum yezlimun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
10
</TD><TD class=resimalti>
... en kezzebu biayatillahi ve kanu biha yestehziun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
11
</TD><TD class=resimalti>
... sümme ileyhi turceun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
12
</TD><TD class=resimalti>
... yublisu elmucrimun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=19 width="16%">
13
</TD><TD class=resimalti>
... ve kanu bişürekaihim kafiriyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
14
</TD><TD class=resimalti>
Ve yevme tekumu essaatu yevmeizin yeteferrekun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
15
</TD><TD class=resimalti>
... fe hum fi revdatin yuhberun
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=resimalti border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD>
Yunus Suresi
</TD></TR><TR><TD width="16%">
26
</TD><TD>
... ulaike ashabu elcenneti hum fiha halidun
</TD></TR><TR><TD width="16%">
27
</TD><TD>
.. ulaike ashabu ennari hum fiha halidun
</TD></TR><TR><TD height=7>
28
</TD><TD height=7>
... ve kale şürekauhum ma kuntum iyyana teabudun
</TD></TR><TR><TD>
29
</TD><TD>
... in kunna an ibadetikum legafiliyn
</TD></TR><TR><TD>
30
</TD><TD>
... ve dalle anhum ma kanu yefterun
</TD></TR><TR><TD>
31
</TD><TD>
... fe kul e fe la tettekun
</TD></TR><TR><TD>
32
</TD><TD>
... fe enna tusrafun
</TD></TR><TR><TD>
33
</TD><TD>
... ennehum la yu'minun
</TD></TR><TR><TD>
34
</TD><TD>
... fe enna tu'fekun
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=resimalti border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD>
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Ankebut Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
6
</TD><TD class=resimalti>
... inne allahe leganiyyun an elalemiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
7
</TD><TD class=resimalti>
... ve leyecziyennehum ehsene ellezi kanu yeamelun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
8
</TD><TD class=resimalti>
... feunebbiukum bima kuntum teamelun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
9
</TD><TD class=resimalti>
... lenudhilennehum fi essalihiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
10
</TD><TD class=resimalti>
... ev leyse allahu biealeme bima fi essuduri elalemiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
11
</TD><TD class=resimalti>
... ve yealemenne elmünafikiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
12
</TD><TD class=resimalti>
... innehum lekazibiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=19 width="16%">
13
</TD><TD class=resimalti>
... ve leyuselunne yevme elkıyameti amma kanu yefterun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
14
</TD><TD class=resimalti>
... feeheze hum ettufanu ve hum zalimun
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=resimalti border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD>
Neml Suresi
</TD></TR><TR><TD width="16%">
12
</TD><TD>
... innehum kanu kavmen fasikiyn
</TD></TR><TR><TD height=19 width="16%">
13
</TD><TD>
... haza sihrun mubiyn
</TD></TR><TR><TD width="16%">
14
</TD><TD>
... fe unzur keyfe kane akibetu elmufsidiyn
</TD></TR><TR><TD width="16%">
15
</TD><TD>
... min ibadihi elmu'miniyn
</TD></TR><TR><TD width="16%">
16
</TD><TD>
... inne haza lehuve elfadlu elmubiyn
</TD></TR><TR><TD width="16%">
17
</TD><TD>
... fe hum yuzeun
</TD></TR><TR><TD>
18
</TD><TD>
... suleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun
</TD></TR><TR><TD>
19
</TD><TD>
... ve edhilni birahmetike fi ibadike essalihiyn
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Nisa Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
23
</TD><TD class=resimalti>
... inne allahe kane gafuren rahiymen
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
24
</TD><TD class=resimalti>
... inne allahe kane aliymen hakiymen
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=7>
25
</TD><TD class=resimalti>
... ve allahu gafurun rahiymun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
26
</TD><TD class=resimalti>
... ve allahu aliymun hakiymun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
27
</TD><TD class=resimalti>
... en temiylu meylen aziymen
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Maide Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
22
</TD><TD class=resimalti>
... fe inyehrucu minha fe inna dahilun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
23
</TD><TD class=resimalti>
... fe tevekkelu in kuntum mu'miniyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
24
</TD><TD class=resimalti>
... inna hahuna kaidun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=7>
25
</TD><TD class=resimalti>
... fe ufruk beynena ve beyne elkavmi elfasikiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
26
</TD><TD class=resimalti>
... fe la te'se ala elkavmi elfasikiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
27
</TD><TD class=resimalti>
... kale innema yetekabbelu allahu min elmuttakiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
28
</TD><TD class=resimalti>
... inni ehafu allahe rabbe elalemiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
29
</TD><TD class=resimalti>
... ve zalike cezau ezzalimiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
30
</TD><TD class=resimalti>
... fe katalehu fe esbaha min elhasiriyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
31
</TD><TD class=resimalti>
... fe esbaha min elnadimiyn
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Araf Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
2
</TD><TD class=resimalti>
... ve zikra lilmu'miniyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
3
</TD><TD class=resimalti>
... kaliylen ma tezekkerun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
4
</TD><TD class=resimalti>
... fe caeha be'suna beyaten ev hum kailun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
5
</TD><TD class=resimalti>
... iz caehum be'suna illa en kalu inna kunna zalimiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
6
</TD><TD class=resimalti>
... ve leneselenne elmurseliyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
7
</TD><TD class=resimalti>
... ve ma kunna gaibiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
8
</TD><TD class=resimalti>
... fe ulaike hum elmuflihun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
9
</TD><TD class=resimalti>
... bima kanu biayatina yezlimun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
10
</TD><TD class=resimalti>
... kaliylen ma teşkurun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
11
</TD><TD class=resimalti>
... lem yekun min essacidiyn
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Tevbe Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
7
</TD><TD class=resimalti>
... inne allahe yuhibbu elmuttakiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
8
</TD><TD class=resimalti>
... ve ekserehum fasikun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
9
</TD><TD class=resimalti>
... innehum sae ma kanu yeamelun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
10
</TD><TD class=resimalti>
... ve ulaike hum elmuatedun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
11
</TD><TD class=resimalti>
... ve nufassilu elayati likavmin yealemun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
12
</TD><TD class=resimalti>
... leallehum yentehun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=19 width="16%">
13
</TD><TD class=resimalti>
... ehakku en tehşevhu in kuntum mu'minyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
14
</TD><TD class=resimalti>
... ve yeşfi sudure kavmin mu'miniyn
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Bakara Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=23 width="16%">
62
</TD><TD class=resimalti height=23>
... ve la havfun aleyhim ve la hum yehzanun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
63
</TD><TD class=resimalti>
... ve uzkuru ma fihi leallekum tettakun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
64
</TD><TD class=resimalti>
... lekuntum min elhasiriyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
65
</TD><TD class=resimalti>
... fe kulna lehum kunu kiredeten hasiiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
66
</TD><TD class=resimalti>
... ve mev'izeten lilmuttakiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
67
</TD><TD class=resimalti>
... euzu billahi en ekune min elcahiliyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
68
</TD><TD class=resimalti>
... fe amelu ma tu'merun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
69
</TD><TD class=resimalti>
... bakaratun safrau fakiun levnuha tesurru ennnaziriyn
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Al-i İmran Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=23 width="16%">
130
</TD><TD class=resimalti>
... ve ettaku allahe leallekum tuflihun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
131
</TD><TD class=resimalti>
Ve ettaku ennare elleti uiddet lilkafiriyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
132
</TD><TD class=resimalti>
... leallekum turhemun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
133
</TD><TD class=resimalti>
... uiddet lilmuttakiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
134
</TD><TD class=resimalti>
... ve allahu yuhibbu elmuhsiniyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
135
</TD><TD class=resimalti>
... ve lem yusirru ala ma fealu ve hum yealemun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
136
</TD><TD class=resimalti>
... ve niame ecru elamiliyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
137
</TD><TD class=resimalti>
... fenzuru keyfe kane akibetu elmukezzibiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
138
</TD><TD class=resimalti>
... ve mev'izetun lilmuttakiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
139
</TD><TD class=resimalti>
... ve entum elealevne in kuntum mu'miniyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
140
</TD><TD class=resimalti>
... ve allahu la yuhibbu ezzalimiyn
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Enbiya Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=23 width="16%">
5
</TD><TD class=resimalti>
... felye'tina biayetin kema ursile elevveliyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
6
</TD><TD class=resimalti>
... e fe hum yu'minun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
7
</TD><TD class=resimalti>
... in kuntum la tealemun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
8
</TD><TD class=resimalti>
... ve ma kanu halidiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
9
</TD><TD class=resimalti>
... ve ehlekna elmusrifiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
10
</TD><TD class=resimalti>
... e fe la teakilun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
11
</TD><TD class=resimalti>
... ve enşe'na beadeha kavmen aheriyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
12
</TD><TD class=resimalti>
... hum minha yerkudun
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD class=resimalti height=24 width="16%">
Ayet numarası
</TD><TD class=resimalti>
Nur Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=23 width="16%">
47
</TD><TD class=resimalti>
... ve ma ulaike bilmu'miniyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
48
</TD><TD class=resimalti>
... feriykun minhum muaridun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
49
</TD><TD class=resimalti>
Ve in yekun elhakku ye'tu ileyhi muziniyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
50
</TD><TD class=resimalti>
... bel ulaike hum ezzalimiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
51
</TD><TD class=resimalti>
... ve ulaike hum elmuflihun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
52
</TD><TD class=resimalti>
... ve ulaike hum elfaizun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
53
</TD><TD class=resimalti>
... inne allahe habiyrun bima teamelun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
54
</TD><TD class=resimalti>
... ve ma ala resuli illa elbelagu elmubiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti>
55
</TD><TD class=resimalti>
... fe ulaike hum elfasikun
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=resimalti border=1 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=3 width="70%" bgColor=#e0e0e0 align=center><TBODY><TR><TD>
Ayet numarası
</TD><TD>
Hicr Suresi
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
6
</TD><TD>
... ve ma yeste'hirun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
7
</TD><TD>
... in kunte min essadikiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
8
</TD><TD>
... ve ma kanu izen munzariyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
9
</TD><TD>
... ve inna lehu lehafizun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
10
</TD><TD>
Ve lekad erselna min kablike fi şiyai elevveliyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
11
</TD><TD>
... kanu bihi yestehziun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
12
</TD><TD>
Kezalike neslukuhu fi kulubi elmucrimiyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti height=19 width="16%">
13
</TD><TD>
... kad halet sunnetu evveliyn
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
14
</TD><TD>
... fihi yearucun
</TD></TR><TR><TD class=resimalti width="16%">
15
</TD><TD>
... nahnu kavmun meshurun
</TD></TR></TBODY></TABLE>
İki yüz-üç yüz satırlık bir şiirde, kafiyenin iki üç sesle oluşturulması bu esere başyapıt denecek kadar önemli bir özellik kazandırabilir. Ancak Kuran'ın uzunluğu, içerdiği bilgiler ve hikmetli anlatım göz önünde bulundurulduğunda, bu tür bir kafiye kullanım şeklinin ne denli olağanüstü bir durum olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Kuran insanlara rehber olan imani bir kitap olarak, tüm edebi üstünlüklerinin, sosyal ve psikolojik konularının yanı sıra, fiziki bilimlerle ilgili birçok konuyu da içerir. Dolayısıyla böylesine çeşitli ve ilmi konuları içeren Kuran'da, bu kadar az sesle kafiye sağlanması insan çabasıyla gerçekleştirilemeyecek bir durumdur. Bu bakımdan Arap dili uzmanları Kuran'ı "kesinlikle taklit edilemez" olarak tanımlamaktadırlar.
 
Üst Alt