Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Günlük Önemli Virdler Ve Açıklamaları

islam73

Uzman Onbaşı
1.)Hasbünellahu ve nı'mel vekil
2.)''Hasbünellahü ve nı'mel vekilü la ilahe illellahü muhammedür rasulüllahi bi adedi ılmillah''
3.)Lekad caeküm rasulün min enfüsiküm ayetinin havası ve bu havasın ölüme bile çare olduğu;
le kad caeküm rasulün min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufün rahiym* Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym
4.)Ve uhrâ tuhıbbûnehâ, nasrun minallâhi ve fethun karîb(karîbun), ve beşşiril mû’minîn(mû’minîne).61 / SAFF - 13

5.)Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh(kâşifetun).53 / NECM - 58

6.)La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh assamedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad
7.)Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh
8.)Essalatü ves selamü bi adedi ılmillahi aleyke ve ala alike ya resulellahi eğisni seria
9.)La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin
10.)''Ya Hayyü Ya Kayyumü la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin
(dır) Kaynak: (Nusretü'l Cünud) Allah Razı Olsun...
Ebu Davud,Ebu Huzeyfe ve Avf b. Malik(ra)'den rivayetlerine göre Allah Resulü (sav) şöyle buyuruyor;
Bir kimse yedi defa üst üste '' Hasbünellahu ve nı'mel vekil '' derse Allah Teala (cc) o kuluna şöyle buyurur;
Ben o kulumun her işine kefilim. O kimse bu zikrini ister samimi olarak yapsın ister yalancının teki olarak yapmış olsun,farketmez.'' Eğer samimi olmadan yapmış ise aczini ve tembelliğini ortaya koymuş olur!
Aziz kardeşim! Aklını başına topla ! Bu zikre devam etmeye bak. Bu mübarek zikri terketmek ahmaklıktan başka birşey değildir.Önemli bir ihtiyacını gidermek veya karşılaştığın bir sıkıntıyı veya açmazı halletmek istediğin zaman ''Hasbünellahü ve nı'mel vekil'' zikrine sarıl. Bu zikre devam eden kimse Allah Teala'nın sınırsız yardımına ,meleklerin koruyucu kanatları altına girmeye, Peygamberlerin ve velilerin ruhaniyetlerinden yararlanmaya hak kazanır.

Bir kimse bir takım sıkıntıların içine düşer,dehşete kapılır, korkar ve yardıma muhtaç hale gelir de hala'' Hasbünellahu ve nı'mel vekil '' zikri ile feraha çıkmaktan gaflet olursa, o kimsenin gafletine şaşmamak ve üzülmemek mümkünmü? Bu zikri belli bir adette vird edinmek elde etmek istediğimiz sonuç açısından daha uygundur!


Allah Teala (cc) ''Hasbünellahü ve nı'mel vekil'' zikri ile maksadına erişmek isteyen kulunu maksadına erdireceğini vaad bulunmuştur!Bir memleketin her türlü felaketten emin olması,velilerin himayesinde bulunması için her ferdin;

''La ilahe illellahü muhammedün rasulüllahi bi adedi ılmillah''diyerek
yada
''Hasbünellahü ve nı'mel vekil''

100 kere,313 kere,1000 kere,yahut daha fazla zikrederse veya bir belde halkı birlikte 70.000 kere,100.000 kere birlikte zikretseler o belde için çok faydalı olur.O beldenin müminlerinin gönülleri ferah ve huzurla dolar,işlerinde ve ömürlerinde bereket hasıl olur.Düşmanları ise zelil ve perişan olurlar.


''Hasbünellahü ve nı'mel vekilü la ilahe illellahü muhammedür rasulüllahi bi adedi ılmillah'' zikrini belli miktarda günlük vird edinmeyi ihmal etmeyiniz! O zaman düşmanlarımızın çoğunun dost olduğunu görürüz.Olmayanlarda manevi ordu mensupları tarafından şüphesiz cezalandırılırlar.

Bir kimse sabahleyin yerinden kalkınca ve akşamleyin yatağına girince üçer (3) defa ''Hasbünellahü ve nı'mel vekil'' diye zikre devam ederse o kimse bu zikrin bereketiyle Allah Teala 'nın koruması altına girmiş olur. Her yaptığı ibadete çevrilir.Büyük günah işleyip de zikrin sırrını yırtmadığı müddetçe.

Bir kimse ' Hasbünellahu ve nı'mel vekil '' zikrini her gün 11 defa,41defa,100defa,313defa,451defa zikrederse ,ne muradı varsa hasıl olur,her emeline kavuşur.Eğer çok hizmet edip daha büyük sonuçlar beklerse,her namazın sonunda 451 defa zikretmeyi unutmamak gerekir!Bu miktarı 1000 adede çıkarmak,sonuca ermek bakımından daha uygundur.Eğer bir kimse büyük çapta zengin olmayı isterse 4500 defa Hasbünellahu ve nı'mel vekil demeyi ihmal etmemelidir.


----------------------------------------------------------------------------


Lekad caeküm rasulün min enfüsiküm ayetinin havası ve bu havasın ölüme bile çare olduğu;

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).TEVBE - 128
Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).TEVBE - 129


le kad caeküm rasulün min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufün rahiym* Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıymBir kimse hergün 7kere Tevbe suresinin son iki ayetini okumayı vird edinirse,ölüm o kimsenin yolunu kesemez. Bu tertibe devam ettiği sürece hayatı da devam eder.

''Allah dilediğini siler dilediğini bırakır.Ana kitap(Levh-i Mahfuz) O'nun katındadır.''(Ra'd suresi ayet 39)
İmam -ı Gazali(ks) ,Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri (ra) Hazretlerinden rivayet ederek diyor ki;
'' Ashabının ve tabiinin ileri gelenlerinden bir cemaat ''Lekad caeküm ayetinden başlayıp surenin sonuna kadar okumayı vird haline getirmişlerdi.Bu tertibe devam ederek kendilerini belelere karşı koruma altında bulunduruyorlar.Allah Teala(cc) onlara çok rızık veriyor,nice isteklerine nail oluyorlar,düşmanlarının fenalıklarını üzerlerinden kaldırıyorlar,Allah Teala'ya (cc) daha yakın olma fırsatını buluyorlar,O'nun nice sırlarını bu ayetlerin bereketiyle kavrıyorlardı'' buyurmuştur.
Havas ilmiyle meşgul olan alimlerden bir kısmı bu iki ayeti her gece 33defa okumayı vird edinmişlerdir.Bu miktar bazen 41e çıkarılmış,bir muradın hasıl olmasını isteyenler bu iki ayeti 100 kere veya 313 kere okumuşlardır.1000 kere okuyanda olmuştur.Ebced hesabına göre 6865 kere okumak gerekir.Dünya ve ahirette her maksada erebilmek için bu miktar gözden uzak tutulmamalıdır.
Her beş vakit namazın sonunda 3,5,7 kere okunmak için izin de verilmiştir.
---------------------------------------------------------------------------
Ve uhrâ tuhıbbûnehâ, nasrun minallâhi ve fethun karîb(karîbun), ve beşşiril mû’minîn(mû’minîne).61 / SAFF - 13
Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri (bunlarla) müjdele

Bu ayetin havassı pek çoktur,askerin yardım görüp düşmana üstün gelmesi için,esirleri düşman elinden kurtarmak için,zengin olmak ve mevki sahibi olmak için,daha pek çok şey için bu ayetten yararlanılır. Fakat daha çok savaş zamanında orduya yardım için okunmaktadır.Ölçü olarak halis bir niyetle 41 kere,101 kere, 313 kere,1000kere, yahut da ayetin rakamsal adedince ki bu miktar 1303tür.

Eğer ordunun savaşta üstün gelmesi için,yağmur yağması için veya herhangi bir büyük felaketi önlemek için kitlesel bir talep sırasında cemaatle okunacaksa o zaman 70.000,100.000, 200.000 ve daha çok okunmalıdır.
İster yalmız ,ister cemaat halinde okunduğunda 3,5,7 veya 10 gün boyunca belli miktarlar okunmalıdır.

---------------------------------------------

Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh(kâşifetun).53 / NECM - 58
Onu, Allah'tan başka keşfedecek yoktur.

Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh(kâşifetun).53 / NECM - 58

Onu, Allah'tan başka keşfedecek yoktur.
Ayetin havassı:
Bu ayet-i kerime,her hayırlı olanı elde etmek ve her şerli olanı defetmek için bir iksirdir.
Gelmesi muhtemel büyük bir felaketin önlenmesi,kıtlıktan çıkmak,salgın hastalıktan korunmak, iç ve dış düşmanların işgali altında kalmamak,hastaya şifa dilemek,önemli bir işin olmasını sağlamak,şahıs ve toplum aleyhinde oluşması muhtemel sıkıntıyı önlemek için ,bir mecliste ve okuyabilecek vasıfta çok kişiyi toplayıp belli miktarlarda okunmalıdır.
Bu miktarlar: 101,313,758,1001,3001,5001,7001,10.001,70.000,100, 000 adet gibi miktarlardır.
Allah Teala(cc), istenilen sonucu bu ayeti kerimenin manevi bereketiyle sonucunu ikram eder. Bu ayetin havası çok defa denenmiş ve istenilen sonuca her zaman erişilmiştir.
Doktorların tedavisinde acze düştükleri hastalar üzerinde okunmuş,hasta Allah Teala(cc)'nın izniyle şifa bulmuştur.
Bu tertibi tek başına belli miktarda okumak isteyen kimsenin 100 veya 313 kere okuması yeterlidir. Daha fazla okumak istediği takdirde cemaat halinde okumaya başvurulmalıdır! Tek kişi zamanı uzatarakokuma adedini yüksek tutabilir.Kuldan beklenen halis niyet ve gayrettir.Bu ayetin izinli okunması gerekir kitap yazarı bu izni almış ve biz halis niyetli kullarına da vermiştir.
Bu ayetin belirtilen miktarlarda ve sonuç getirecek şekilde okunması için bütün abdestli,temiz elbiseli ve temiz mekanda yapılması gereğinin yanında,yerleşim yeri dışında yapılmasıda ayrıca tavsiyeler arasındadır. Ancak evin bir bölümünde veye odasında ,kimseyi rahatsız etmeden,kimseninde kendisini rahatsız etmeyeceği bir köşede yapılması uygundur.
tertibi okuyacak kişi veya kişiler tarafından yukarıdaki şartlar da dikkate alınarak önce Allah(cc) rızası için iki rekat namaz kılınır,arkasından çokça tevbe ve istiğfar edilir,onun arkasından da Allah Rasulü(sav)'nün üzerine 3 veya 11 defa salavat getirilir.

Tertibin gece vakti yapılması da ayrıca yapılan tavsiyeler arasında bulunmaktadır.Bu tertibi tavsiye eden bizzat Allah Resulü(sav)'dür. Ravafız ,Bağdat üzerine yürüdüğü zaman , yöre halkının manevi lideri durumunda bulunan zatlara bizzat Allah Resulü (sav) tarafından bildirilmiş bir tertip olup sonuçta o fasit güruhun niyyet ve emelleri vucud bulmamıştır. Allah Teala(cc) bu tertip vesilesiyle o fitneden bağdat'ı ve halkını kurtarmıştır.Tıpkı hasbinellahü ve ni'mel vekil ayeti kerimesine ateşe atıldığı zaman İbrahim (as)nin vesile olarak sarıldığı gibi.... Bu ayeti kerimeyi muhtelif taleplere erişmek veyahut sıkıntıları gidermek için vesile kılmak aynı zamanda Allah Resulü(sav)'nün sünnetidir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh assamedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad


İmam-ı Hulvani'nin Abdullah b. Ebu Evfa(ra)'den rivayetine göre Allah Rasulu(sav) şöyle buyurmuştur;

Bir kimse aşağıdaki duayı 11 kere okursa Allah Teala(cc) O kuluna binlerce sevap ikram eder. 40.000 de günahını bağışlar. Ayrıca cennette O kuluna köşk inşa eder. Kim daha fazla sayıda okusa Allah Teala(cc) o kuluna karşı ihsanlarını arttırır. Ayrı dünyada ve ahirette sıkıntı ve felaketlerden kurtarır. okunacak dua şudur;
La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh assamedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad

----------------------------------------------------------------------


Çok Önemli Bir Salavat!!! Murad için...

Bir kimse öz canının, aile ferdlerinin,malının, her zaman ve her yerde dünya felaketlerinden ve ahiret azabından emin ve güvencede olması, kazancının bereketli,rızkının geniş olması, maddi ve manevi yükselişte ve refah içinde olması ve Allah'ın rahmetine yakın bulunması,son nefesinde ruhunun kolayca kabzolunup imanla ahirete göç etmesi için her gün 100 (yüz kere) defa
Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh
ya devam etmelidir... Her gün 100kere okuyan kişi ölümün hararetini tatmaz, nasıl öldüğünü bilmeden kolayca ölür, bütün işleri rast gider. Biiznillâh hiçbir zorluğa düşmez.
Anlamı: Ey Allah'ın has peygamberi! Selam sana. Allah Teala'nın rahmet ve bereketi de yine senin üzerine olsun.
Bu selamlama biçimi ,mübarek mirac gecesinde Allah Teala'nın Habibi'ni huzuruna kabulü sırasında bizzat kendisi tarafından Habibi'ne yönelttiği selam biçimidir!Rivayete göre Allah Teala (cc),Mi'rac mülakatında Habib-i Ekrem'ine şöyle buyurur:
Ey Habibim! Benim sana verdiğim bu selamı ümmetine ulaştır.O selam ile onlar sana selam verip tahiyyede bulunsunlar. Ben de her türlü felaketlere karşıonları koruyayım.Dünya rızıklarına bereket vereyim.Kabir azabından,mahşer sıkıntısından ve cehennem azabından koruyayım.Günahlarını af ve mağfiret edeyim. Haziretü'l Kuds denilen Celal evimde onları iskan edip yerleştireyim.
İmam-ı Sünuni(ks) hazretleri diyorki; Ben bu selamı günde 100 kere okuyan ve bunu vird haline getiren kimselerden bazılarını bizzat gördüm. Onlar sonunda secdede vefat edip dünyadan göçtüler. Bir müslüman daha ne ister!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunu dua olarak zor zamanlarda kullanabilirsiniz!!!
Essalatü ves selamü bi adedi ılmillahi aleyke ve ala alike ya resulellahi eğisni seria
''Ey Allah'ın resulü Allah Teala'nın ilmi (bildikleri sayısınca) senin ve alinin üzerine salat ve selam olsun. Ne olur çok acele imdadıma yetiş!
Bunu hergün 100 kere okursanız Allah teala her işinizi kolaylıkla halletmenize yardımcı olur,rızkında genişlik,kazancında bereket olur.Kalbindeki sıkıntı ve acıları defolur. Hergün 313 kere okursanız Allah ne muradınız varsa muhakkak yerine getirir.Çok acele sonuç isteyen Cuma gecesi 1000 kere okumalıdır ve ara vermeden! İki cuma arası her gün 1000 kere okuyan muhakkak her muradına kavuşur.
-----------------------------------------------------------------------
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

Her gün sabahleyin 21(yirmibir) kez La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin diyen her fenalıktan,bela ve afattan, gam ve kederden ve her türlü kötülükten emin olur.

Kalbinde keder,acı, sıkıntı ve bunalım olan , borçlu olan bir kimse her gün 3 (üç) defa bu duayı okur arkasından da dileğini dilerse , Allah Teala O kimsenin dilediği her şeyi ihsan eder.
-----------------------------------------------------------------------------
Her kim her gün 40 (kırk) kere
''Ya Hayyü Ya Kayyumü la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin ''
duasını okursa ;
_Kıyamet günü fasık ve facirlerin ( günahkarların) kalpleri öldüğü günde p kimsenin kalbi ölmez.
_O kimse dünya ve ahiret azabından emin olur.
_Dünya ve ahiret belaları onun üzerinden defolup kaldırılır.
_Tuttuğu her iş kolaylıkla ve yararlı bir şekilde sonuçlanır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bir adam Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e gelerek şöyle dedi: Rabbimiz bize yakın mı? Ona dua edelim, yoksa uzakta da ona seslenelim mi? Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sustu ve hemen ardından şu ayet indirildi;


"Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki) gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler."

Salatü'l-fatih siğasi

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym*

Manası:

Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl.
Muhammed el-Bekrî (Kuddise Sirruhû) ya ait olan bu salât öyle büyük bir salâttır ki Rasûlüllâh

(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in mana alemindeki beyanı veçhile ömründe bir kere dahi bu salâtı okuyan kişi cehenneme girmez. (Cehenneme girmesi mukadder olana nasip edilmez.)


Mağrib sâdâtından bazısının nakline göre bu salât Allâh-u Te'âlâ tarafından bir sahife ile bu zata indirilmiştir. Bu salâtın bir defa okunması altı kere Kur'ân-ı Kerîm'in hatmine denktir. Bir rivayet onbin, bir rivayet altıyüzbin salât okumaya muâdildir.


Bu salata kırk gün devam edene Allâh-u Te'âlâ bütün günahlardan tevbe nasib eder. Her kim bu sîğayı perşembe veya cuma ya da pazartesi gecesi bin defa okursa Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ile uyanık halde buluşur.


Ancak bu, dört rekat namazın ardından okunmalı, bu namazın birinci rekatında üç kere Kadr Sûresi, ikinci rekatında üç kere Zelzele Sûresi, Üçüncü rekatında üç kere Kâfirûn Sûresi, dördüncü rekatında da üçer kere mu'avvizeteyn (Felak ve Nâs sûreleri) kıraat edilmelidir ve bu salâtın tilâveti esnasında ûd yakılmalıdır. İsteyen bunu deneyebilir.Ahmed Dalılân (Rahimehullâh) ın beyanına göre; bu salata günde yüz kere devam edene manevî perdeler açılır ve Allâh-u Te'âlâ'dan başka kimsenin bilemeyeceği kadar nurlar saçılır.


Bu salâtın sahibi olan büyük kutub demiştir ki: "Ömründe bir kere bu salâtı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın." Bu sözün sahibi olan zat Abdülkadir-i Geylânî (Kuddise Sirruhû) dan sonra: "Benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir" diyebilmiş ikinci zattır. Bir kere kendisi Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in kabrini ziyaret ederken Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ona şifahen: ""Allah seni ve zürriyetini mübarek kılsın." diye hıtab etmiştir. Şa'rânî, Şihâb ve Münâvî gibi bir çok âlim bu zatı en mübalağalı ifadelerle methetmiş-lerdir. (es-Sâvî, el-Esrâru'r-Rabbâniyye, sh:45; Yûsuf-u Nebhânî, Efdalü 's-salevât, Salât no:50, shXD9-96)
alinti
 

islam73

Uzman Onbaşı
Bir kimse sabahleyin yerinden kalkınca ve akşamleyin yatağına girince üçer (3) defa ''Hasbünellahü ve nı'mel vekil'' diye zikre devam ederse o kimse bu zikrin bereketiyle Allah Teala 'nın koruması altına girmiş olur. Her yaptığı ibadete çevrilir.Büyük günah işleyip de zikrin sırrını yırtmadığı müddetçe.
 

Tugtegin786

Uzman Onbaşı
Bir kimse sabahleyin yerinden kalkınca ve akşamleyin yatağına girince üçer (3) defa ''Hasbünellahü ve nı'mel vekil'' diye zikre devam ederse o kimse bu zikrin bereketiyle Allah Teala 'nın koruması altına girmiş olur. Her yaptığı ibadete çevrilir.Büyük günah işleyip de zikrin sırrını yırtmadığı müddetçe.
 

islam73

Uzman Onbaşı
Bir kimse sabahleyin yerinden kalkınca ve akşamleyin yatağına girince üçer (3) defa ''Hasbünellahü ve nı'mel vekil'' diye zikre devam ederse o kimse bu zikrin bereketiyle Allah Teala 'nın koruması altına girmiş olur. Her yaptığı ibadete çevrilir.Büyük günah işleyip de zikrin sırrını yırtmadığı müddetçe.
 

Tugtegin786

Uzman Onbaşı
Bir kimse sabahleyin yerinden kalkınca ve akşamleyin yatağına girince üçer (3) defa ''Hasbünellahü ve nı'mel vekil'' diye zikre devam ederse o kimse bu zikrin bereketiyle Allah Teala 'nın koruması altına girmiş olur. Her yaptığı ibadete çevrilir.Büyük günah işleyip de zikrin sırrını yırtmadığı müddetçe.
 

islam73

Uzman Onbaşı
Bir kimse ' Hasbünellahu ve nı'mel vekil '' zikrini her gün 11 defa,41defa,100defa,313defa,451defa zikrederse ,ne muradı varsa hasıl olur,her emeline kavuşur.Eğer çok hizmet edip daha büyük sonuçlar beklerse,her namazın sonunda 451 defa zikretmeyi unutmamak gerekir!Bu miktarı 1000 adede çıkarmak,sonuca ermek bakımından daha uygundur.Eğer bir kimse büyük çapta zengin olmayı isterse 4500 defa Hasbünellahu ve nı'mel vekil demeyi ihmal etmemelidir.
 
Üst Alt