Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Fatiha Ayetel Kursi Ve Yasini Şerifin Sırları

yaraliasik

Er
Yasaklı Kullanıcı
Fatiha, Ayet-el Kürsi ve Yasin-i Şerif’in Faydaları
Kur’an, şifadır. Kur’an ayetlerinin pek çok derde deva olduğu, bir gerçektir. Bu özelliğe sahip ayetler arasında, Fatiha Suresinin tamamı, Ayetel Kürsi (2/256) ve Yâsin Suresi vardır.
Fatiha’nın Faydaları

Fatiha, dine, doğruluğa, Allah’a yönelmeye, başarılı olmaya, yardım görmeye, düşmana üstün gelmeye, ibadette ve itaatte bulunmaya, merhametli ve şefkatli kalmaya, yeterli bulunmaya, sevimli olmaya, kötülükten korunmaya, güven içinde kalmaya, mülk edinmeye, irade ve ilim sahibi olmaya, malda artış elde etmeye, mevki sahibi olmaya, güzel bir hayat sürmeye, ev halkını korumaya, zarar ve fesattan uzak olmaya, ilmin inceliklerini anlamaya, marifet sahibi olmaya yardım eder. Fatiha’yı çok okuyan, canında ve malında bereket bulur. Allah, onu açlık ve fakirlik gibi üzücü ve ezici şeylerden korur. Allah’tan meşru olarak ne isterse, mutlaka kendisine verilir. Bütün bunlar, Fatiha’ya devamla elde edilir. Aynı zamanda bunlar, ehil bir zattan müsaade almakla gerçekleşir. (Hazinetül Esrar, s. 413.)

Farz namazlardan sonra 20 defa Fatiha’yı okumaya devam eden kimse, her gün l00 kere bu sureyi okumuş olur. Allah onun rızkını genişletir, durumunu iyileştirir. İç âlemini ışıklandırır, işlerini kolaylaştırır. Gam ve kederini giderir. İzzet ve şeref kazandırır. Fatiha ile birlikte bereket iner, ihtiyaçları karşılanır. Fatiha’da, erbabı için nurlar ve sırlar vardır.

Her farz namazdan sonra Besmele ile birlikte 7 kere Fatiha Suresini okumaya devam eden kimseye Allah, hayırların kapısını açar. Din ve dünya işlerinde yeterli sebep yaratır. Fatiha’yı 7 defa okuyup bir pamuk parçasının üzerine üfleyen ve sonra onu bir yara üzerine kapatan kimseye Allah, Fatiha bereketiyle şifa verir. (Dürretül Âfâk.)

İmam El-Hakim’e göre bu Surede bin zâhir, bin de bâtın olmak üzere iki bin hassa vardır. Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında 41 kere Fatiha okumaya devam eden kimse, ne gibi bir makam ve mevki dilerse onu elde eder. Fakir ise zengin olur, borçlu ise borcu ödenir. Hasta ise şifa bulur. Zayıf ise güç ve kuvvet kazanır.
Garip ise izzet ve şeref elde eder. Halk arasında kıyaslanamayacak kadar itibar kazanır. Hem ulvi (yüce), hem süfli (aşağı) âlemde sevimli olur. Sözü dinlenir, işi beğenilir. Düşmanı yanında kuvvetli ve heybetli görünür. Dostu yanında son derece sevilir. O buna devam ettikçe, Allah tarafından devamlı bir emniyet içinde bulunur.

Bulunduğu makam ve mevkiden azledilen kimse, sabah sünneti ile farzı arasında, bir noksanlık yapmadan 40 gün, günde 41 defa Fatiha’yı okuyacak olursa, Cenab-ı Hak onun makam ve görevini veya daha iyisini verir. Eğer kısır kalmış ise, Allah ona salih bir evlat da verir. Belirtilen tertip üzere ağrı ve sızı hissedilen yaraya, özellikle göz ağrısına, halis bir niyet ile okunursa, Allah şifa verir.Fatiha’nın böyle şifa olması, tıbbi bütün çarelere başvurduktan sonra, tıbbın aciz kalması halinde başlar. Bu öyle bir sırdır ki, bunu ancak Allah’ın yardım ettiği kimseler bilebilir. Bu sırrı gizlemek gerekir. Ancak lâyık olana, gönülden inanıp kabul edene açıklanabilir. (El-Hakim, Esrar-ı Fatiha.)

Her farz namazının ardından l00 kere Fatiha’yı okuyan kimse buna devam ederse, hızla maksadına ulaşır. Kim de sabah namazından sonra Fatiha’yı, harfleri sayısınca (125 defa) okursa, gayri meşru istekler dışında arzuladığı şeyi elde eder.
Fatiha’yı 125 bin defa hatmetmekte büyük faydalar vardır.

Fatiha’yı Resuller, Bedir savaşına katılan mücahitler ya da Tâlut’un askerleri sayısınca (üçü de 313’tür) okuyan kimse, arzu ettiği meşru dilekleri elde eder ve ihtiyacı olan korunmayı sağlar.Gece gündüz bu Sureyi okumaya devam edene Allah hem zâhiri, hem de bâtında ledünni ilim ilham eder.

Resulullah Efendimiz buyuruyor ki: “Kim döşeğine uzandığında Fatiha’yı okur ve beraberinde üç İhlas ile bir Muavvizeteyn (Felak ve Nas Sureleri) okursa, ölümden başka her şeyden güven içerisinde olur.”

Diğer bir hadis-i şerifte ise buyuruluyor ki : “Fatiha, mü’minlerin maksadına açılan kapıdır. Kim onu abdestli olarak yedi gün, günde 70 kez okur da tertemiz bir suya üfler ve onu içerse, Allah kendi fazlü kereminden ona ilim ve hikmet verir, kalbini fâsit (bozuk) düşüncelerden temizler. Onun zekâsını arttırır, hafızasını güçlendirir, artık bir daha unutmaz olur.”

Ayetel Kürsi’nin Faydaları

(Şeyh Muhakkik Celâl Divanî Hz.’nin beyanına göre
Kim Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 defa) okursa, ne gibi bir mertebe talep ederse herhalde onu bulur. Rızık isterse geniş bir nimete erişir. Borcundan kurtulmak isterse ödeme imkânı bulur. Zindanda ise, Allah oradan kurtuluş sebeplerini yaratır. Düşmanlarının şerrinden kurtulur. Özellikle bu sayıyı farz namazlardan sonra okursa, talebi süratle yerine gelir. Gece ortasında abdestli bir durumda kıbleye yönelecek olursa, kabul olunmaya pek yaklaşmış olur.
Ayetel Kürsi’yi kelimeleri sayısınca (50 defa) yavaş yavaş okursa, mübarek kılınır ve şeytanın çekip çevirmelerinden korunur.
(Şeyh İmam Ebül Abbas El-Bûnî (Bevnî)’nin beyanına göre
Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 defa) okuyan, ömrü boyunca hiçbir kötü şeyden korkmaz, kimse ona karşı kötülük yapmaya güç bulamaz. Ne söz, ne hareket ile dokunamaz. Şeytan’ın çevirmelerinden korunmuş olur. Bu sayıda okumaya devanı eden kimseye, varlık âleminde bulunan şeyler itaat eder. Hiçbir şey ona zarar vermeye güç yetiremez. Farz namazlarından sonra okuyan, halk arasında ve ruhâni varlıklarkatında sevimli olur.

Kimin bir ihtiyaç ve dileği olur da ona ulaşmaya yol bulamazsa, 170 defa Ayetel Kürsi’yi okuduktan sonra 3000 defa “Ya Kâfi, Ya Ganiy, Ya Fettah, Ya Rezzak” demesi halinde, Allah’ın izni ile arzu ettiği sebep kapıları kendisine açılır.

Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 kez) okuyan kimse, arzu ettiğinin sevgisine lâyık olur. Rızık ona doğru gelir.
Sevdiği bir kadın varsa, meşru yoldan onunla evlenir. Bununla düşmanını kahredebilir. înatçı ve kıskancı defedebilir.
Hile yapanın düzenini bozabilir, borcunu ödeme imkânı bulur. Zenginlik arzu eder veya bir şeye erişmek isterse, Cenab-ı Hak bu isteklerini yerine getirir.

Kim bu ayeti Peygamber Efendimizin isimleri sayısınca (201 defa) okuyup, dünya ve ahiret işleri ile ilgili bir hacetini Allah’tan isterse, onun bu ihtiyacı karşılanır.
Ayetel Kürsi’yi 313 defa okursa, kendisine ölçülemeyecek kadar hayır hasıl olur. Allah ona hayır kapılarını açar.
(Tefsir-i Tesir yazarına göre

313 sayısının büyük sır ve hikmeti ve garip özellikleri vardır. Bu sayı, 124 bin peygamber içinde resul olanların sayısıdır. (Her resul, ayrı bir vahye mazhar olmuştur.) Tâlut, 313 kişi ile Câlut’a karşı savaşa çıkmıştı. Bedir savaşına katılan Eshab-ı Kiram da 313 kişi idi.

(Şeyh El-Bûnî diyor ki
Yüce Kur’an’da en üstün ayet, Ayetel Kürsi’dir. Ayetel Kürsi İsm-i Âzam, yani Allah’ın en büyük ismidir. Cenab-ı Hak, bu ayetin başında “Allah Hu lâ ilâhe illâ Huvel Hayyül Kayyum” buyuruyor. Kim bu üç ismi anıp devam ederse, süratle faydasını bulur.
Rızık istediğinde, Lâ ilâhe illallahür Rezzak de.
Şeref arzu ettiğinde, La ilâhe illallahül Muizz söyle.
İlim talep ettiğinde, Lâ ilâhe illallahül Alim de.
Sevgi ve muhabbet talep ettiğinde, La ilâhe illallahül Vedud zikrine devam et.
Bir zalimden intikam almak istersen, Lâ ilâhe illallahül Müntekim’e devam et.

Bilmiş ol ki, Ayetel Kürsi’nin şanı çok büyüktür, faydası umumidir. Kim onunla dua ederse, Cenab-ı Hak kabul buyurur.
Bu ayetin özelliklerinden biri de şudur : Her farz namazından sonra okunursa, kul hakkı ve millet hakkı dışında, Allah okuyanın bir sonraki farz namazına kadar olan bütün günahlarını ve kusurlarını bağışlar. Uyumadan önce okuyan kimseyi, uykusu sırasında şeytandan korur. Kim de onu öfkelendiği zaman okuyup sol tarafına üflerse, şeytanını hapsetmiş olur, öfkesi de yatışır.

(Şeyhül Ekber Muhyiddin-i Arabi Hz.’nin buyurduğuna göre
Kim Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 defa) okursa, halk ve seçkinler arasında büyük bir dereceye erişir. Cenab-ı Hak onun üzerine hayır ve fayda kapılarını açar. İlim hazinelerinin, gizli bilgilerin pencerelerini aralar. Tedavi etme yollarını ona öğretir. Böylece Cenab-ı Hak, ona hem zâhirî, hem bâtınî ilim ve hikmet verir. Arzu ettiği üzerinde tasarrufa sahip olur.
Kim de Ayetel Kürsi’yi her gün bin defa okur ve bunu vird haline getirirse, dünyevi arzusuna kavuşur, maksadına erişir. Kim gece gündüz bin defa okur ve buna 40 gün devam ederse, ruhâni âlemin kapısı ona açılır, melekler onu ziyaret eder ve o kişinin bütün dilekleri yerine gelir. Bunda hiçbir şüphe ve tereddüde yer yoktur. Aynı zamanda, rüyada Peygamber Efendimizi görme şerefine erişmek mümkün olur, ondan birtakım ihsanlar ve talimat alınır.

Yâsin-i Şerifin Faydaları

Benzer şekilde, Yâsin Suresi’nin de pek çok faydaları vardır. Aşağıda, bunlardan iki tanesini özetliyoruz:
Emir Sultan Hz. şöyle buyurmaktadır: Eğer bir kimse Yâsin-i Şerifi gizlenmek ve bir düşmanın şerrinden kurtulmak veya başına gelecek felaketlerden korunmak niyeti ile okuyacak olursa, bu dileklerinden hangisini arzu etmiş bulunursa yerine gelir.

Nitekim Ebül Hasan Şâzeli Hz. şöyle buyurmaktadır:
“Her kim tehlikelerden azad olmak ve kendini gizlemek istiyorsa, aşağıdaki duayı okuyup etrafına üflemesi lazımdır.”

Söz konusu dua şöyle:
“Bismillahir rahmanir rahiym. Lâ ilâhe illa huvel hayyül kayyum. Bismillahillezi lâ ilâhe illa huve zülcelali vel ikram. Bismillahillezi la yedurrü ma ismüh şey’in fil ardı ve lâfissema ve huves semiül alim. Allahümme inni euzü bike min Şerri.....”

Mânâsı ise şu şekilde özetlenebilir:
“Rahman ve Rahim olan Allahu Zülcelâl’in adıyla. O mutlak ilâh ki diri ve kayyumdur, yani her şey O’nunla vardır ve ayakta durur. Allah’tan başka yaratıcı olmadığı gibi, O Celal ve Kerem sahibinin mübarek adı bir kimseyle beraber olursa ona ne gökte, ne yerde kimse zarar veremez. O, işiten ve bilendir. Ya Rabbel Âlemin, .................’ın şerrinden sana sığınırım.”
Bu duayı sonuna kadar okuduktan sonra üç defa tekrar ederse ve Yâsin’i okurken her mübin’e varışta ya üç veya yedi defa tekrar ederse, gök ve yer ehlinden hiçbir varlık ona zarar veremez. Şöyle ki, dünya baştan aşağı ateş içinde kalsa veya suya gark olsa, itikadı bütün olan bir kulu ne ateş yakar, ne su zarar verir.
Ayrıca: “Ve cealna min beyne eydihim sedden, ve min halfehüm sedden, fe agşeynahüm fehüm la yübsirun” ayetini her mübin’den sonra 21 defa okuyan kimseye, bu âlemde hiçbir kul zarar veremez. Kazdıkları kuyuya, Yâsin-i Şerifin bereketi ile düşmanları düşmüş olur.

Bir kimse yolculuğa çıkmak istese ve evinin soyulacağından veya eve girileceğinden şüphe etse, kapısının kilidini kapatırken bir defa Yâsin Suresini okuyup, kilidin üzerine üfleyecek olursa, en usta kilit açıcıları bile o kilidi açmakta başarılı olamaz; hatta içinden böyle bir arzu bile geçiremez. Hazinelerin kilitlerine dahi aynı minval üzere bu muazzam sure okunsa ve her mübin’e gelindiğinde: “Ve cealna...” ayetiyle Asr Suresi kırk defa okunsa, her türlü hıyanetten, tüm elem ve acılardan kurtulmuş olunur. Yukarıda bahsettiğimiz hazine bile, tıpkı emanet bir şey gibi, Yâsin Suresinin bereketi ile bütün saldırılardan emin olur, korunur
 
Üst Alt