Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

El açıp rabbine dua et

hanne

Uzman Çavuş
Ey Rabbimiz ! Bize Dünya ve Ahirette güzellikler, iyilikler ver. Bizi Cehennem azabından koru.
Ey Rabbimiz ! Yapmış olduğumuz ibadetleri kabul et. Şübhesizki Sen aza çok veren ve çokca merhamet edensin.

Ey Rabbimiz ! Şüphesizki sen her duaya icabet eden ve her şeyi hakkıyla duyansın. Bizim dualarımıza da icabet et.

Ey Rabbimiz ! Bizi, unutarak veyahutta hata ile yaptığımız işlerden dolayı mes’ul tutma.

Ey Rabbimiz ! Bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi bizede çekemeyeceğimiz şeyler yükleme.

Ey Rabbimiz ! Bizi gücümüzün yetmeyeceği şeylerden mes’ul tutma. Bizi affet ve bizi bağışla. Bize mağfiretinle muamele et. Şübhesizki Sen bizim mevlamızsın, gözetenimizsin. Bize, kâfir topluluklara karşı yardım et.

Ey Rabbimiz ! Bizi cennetine yaklaştır ve Cehenneminden de uzaklaştır. O Cehennem ki azabı çok acıklı olan bir konaklama yeridir.

Ey Rabbimiz ! Bize, gözümüzü aydınlatacak, aile hayatımızı mutlulukla dolduracak eşler, zürriyetler ver… ve bizleri takva sahiblerine imam kıl.

Ey Rabbimiz ! Bizlere hidayet ver ve hidayete erdirdikten sonra da bizleri sapıklığa düşürme. Bize kendi katından rahmet ver.

Ey Rabbimiz ! Bize ve bizden önceki iman eden kardeşlerimize mağfiret et. Kalblerimizde iman edenlere karşı bir kin oluşturma. Şübhesiz ki sen Rauf’sun Rahim’sin.

Ey Rabbimiz ! Bizler nefislerimize zulmeddik, eğer Sen bizi bağış-lamaz, bize rahmet etmezsen şübhesizki husrana uğrayanlardan oluruz.

Ey Rabbimiz ! Bize fazlından ilim ver ve bizi salihlerle beraber kıl.

Ey Rabbimiz ! Bizleri Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden koru.

Ey Rabbimiz ! Deccalden ve onun sebeb olacağı fitnelerden sana sığınırız.

Ey Rabbimiz ! Acizlikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borcun ve düşmanların üzerimize galip gelmesinden sana sığınırız.

Ey Rabbimiz ! Bunaklıktan sana sığınırız.

Ey Rabbimiz ! Gizli ve aşikâr hallerimizde senden hakkıyla korkmayı bizlere nasip et.

Ey Rabbimiz ! Doğruluğu ve doğru söz söylemeyi, öfkelendiğimizde ise sabırlı olmayı senden niyaz ederiz.

Ey Rabbimiz ! Senden hiç bitmeyen bir nimet, kaza geldikten sonra ona rıza gösterebilme gücü, ölümden sonra güzel bir hayat, güzel yüzüne bakabilmeyi ve sana kavuşabilmek için de bir iştiyak istiyoruz.

Ey Rabbimiz ! Kalplerimizi iman ile süsle ve bizleri hidayete eren, insanlığın hidayeti için uğraşanlardan eyle.

Ey Rabbimiz ! Senden hidayeti, takvayı, iffetli bir hayatı ve gönül zenginliği talep ederiz.

Ey Rabbimiz ! Bizleri senin dinini hakkıyla anlayanlardan ve gerekleri ile amel edenlerden eyle.

Ey Rabbimiz ! Fayda vermeyen ilimden, sana karşı korku duymayan kalbten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyecek duadan sana sığınırız.

Ey Rabbimiz ! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden gitmesinden, bela ve musibetlerin aniden üzerimize çökmesinden ve gazabının üzerimize tesallut olmasından sana sığınırız.

Ey Rabbimiz ! İçinde yaşamış olduğumuz Dünya hayatını ve ahiretimizi islah et…. Bize verdiğin hayat sermayesini kazanç kapısı kıl. Ölümü, bize her türlü kötülüklerden kurtuluş yolu kıl.

Ey Rabbimiz ! Sana ulaşma yollarını bize göster, bizi kendi nefisle-rimizden gelecek olan zararlardan koru.

Ey Rabbimiz ! Senin rahmetini talebederiz, bizi kendi nefislerimizin isteklerine terk eyleme ve bütün işlerimizi yoluna koy.

Ey Rabbimiz ! Bütün ibadetlerimizde seni tevhid etmeyi bizlere nasip et. Şübhesizki Sen ibadet edilmeyi hak eden tek ilahsın.

Ey Rabbimiz ! Senden hayırlı işler yapmayı, kötü işleri terketmeyi, zenginlere imrenmemeyi ve fakirleri de hakir görmemeyi isteriz.

Ey Rabbimiz ! Senin sevgini ve bizleri mağfiret etmeni isteriz… Bizlere rahmet göstermeni, kullarına bir fitne geleceği zaman, fitneye uğramadan ruhumuzu almanı isteriz.

Ey Rabbimiz ! Seni hakkıyla sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve sana yaklaştıran amelleri sevmeyi bizlere nasibet.

Ey Rabbimiz ! Bize imanın şartlarına uygun iman etmeyi ve o inancı sevdir…. Bize Küfrü, şirki, Fıskı, isyanı ve bütün kötü amelleri çirkin göster. Bizleri doğru yola ilet ve o yoldan ayırma….

Ey Rabbimiz ! Kazadan, beladan, şekavetten ve düşmanların bizleri parça parça edip dağıtmalarından sana sığınırız.

Ey Rabbimiz ! Bize, sana karşı günah işlememizi engelleyecek bir korku ver ve bize Cennete ulaştıracak amelleri yapmamızı sağla.

Ey Rabbimiz ! Bize, senin yanındaki fazlı keremini hakkıyla anlayacak ve kavrayacak bir basiret ver.

Ey Rabbimiz ! Bize, başımıza gelen musibetlere karşı dayanma gücü ver. İşitmemiz, görmemiz, konuşmamız, yememiz, içmemiz hususunda istikametli bir yol nasip et.

Ey Rabbimiz ! Bize zulmedenlerden öcümüzü al. Bize düşmanlık edenlere karşı yardımını bizden esirgeme. Dünya hayatını yaşantımız içindeki en büyük gaye olarak kılma. Dünya zevklerini, ilim öğrenme yolunda karşımıza mani olarak çıkarma ve üzerimize gücümüzün yetmeyeceği merhametsiz düşmanları musallat etme.

Ey Rabbimiz ! Bedensel kuvvetimiz ile yaşadığımız müddetçe nimetlenmemizi ve o nimetlerine de şükretmemezi sağla.

Ey Rabbimiz ! Senden rahmetini celbedecek, mağfiretini kazanacak şeyleri nasib etmeni, her türlü iyiliğe ulaşmayı, her türlü kötülükten korunmayı, Cennetini kazanmayı ve Cehenneminden de sakınmayı talebederiz.

Ey kalbleri dilediği gibi evirip çeviren Allah’ımız ! Bizlerin kalblerini taatin üzere sabit kıl.

Ey Allah’ım ! Kötü ve pis olan her türlü necâsetten sana sığınırım.

Ey Allah’ım ! Bizleri çokça tevbe eden ve paklanıp temizlenen kullarından eyle.

Ey Allah’ım ! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehâlete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırım.

Ey Allah’ım ! Kalbimi, dilimi, gözümü, üstümü, altımı, sağımı, solumu, nefsimi, önümü ve arkamı, nurlandır.

Ey Allah’ım ! Bana nur ver ve nûrumu artır. Sinirlerimi imanın nûruyla yatıştır.

Ey Allah’ım ! Doğuyu batıdan uzak kıldığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştır.

Ey Allah’ım ! Beyaz elbisenin kirden lekeden temizlendiği gibi beni de işlediğim hatâlardan temizle.

Ey Allah’ım ! Karın, suyun ve dolunun yeryüzünü yıkadığı gibi beni de günahlarımdan yıka.

Ey Allahımız ! Bize seni zikredebilmek, şükrünü yerine getirebilmek ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmek için yardım et.

Ey Rabbimiz ! Bize, Dünya ve Ahirette zarara uğramayanlardan olmamızı ve ölüm anı geldiğinde de son nefesimizi iman ile vermemizi nasib eyle.

Ey Allah’ım ! Sana takdim ettiğim ibadetlerimi kabul et ve onlara fazlasıyla sevap yaz. Onlarla günahlarımın yükünü üzerimden kaldır.

Ey Allah’ım ! İbadetlerimi Kıyamet gününde bana hayırlı bir servet kıl. Onları, salih kullarından kabul ettiğin gibi benden de kabul et.

Ey Allah’ım! Yapmış olduğum küçük ve büyük, ilk ve son, gizli ve âşikâr her türlü günahlarımı af eyle.

Ey Allah’ım ! Gazabından rızana, cezandan affına ve senden sana sığınırım. Seni lâyık olduğun şekilde övmekten âcizim. Şüphesizki sen kendini övdüyün gibisin.

Ey Allah’ımBen kendime çok zulüm ettim. Senden başka da suçları bağışlayan yoktur. Bana katından af ve mağfiret eyle. Hiç şüphesiz ki sen affedici ve Rahmet edicisin.

Ey Allah’ım ! Sen Rabbimsin, senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ve günahlarımı ikrar ederim, beni affet ; çünkü günahları ancak sen affedersin.

Ey Rabbimiz ! Gizlemediğin bir ayıbımı, bağışlamadığın bir günahımı, ödenmesini sağlamadığın bir borcumu ve kurtuluşa erdirmediğin bir sıkıntımı bırakma.

Ey Rabbimiz ! Şüphesiz ki senden başka kendisine baş vurulacak ve kendisinden istenecek bir merci yoktur.. Onun içindir ki sana yöneldik, senden istedik ve sana yalvardık. Sen bizim isteklerimizi yerine getir ve dualarımızı kabul et.
 

hanne

Uzman Çavuş
Ey kalbleri dilediği gibi evirip çeviren Allah’ımız ! Bizlerin kalblerini taatin üzere sabit kıl.
 

hanne

Uzman Çavuş
“Kullarım beni senden sorarlarsa de ki; ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Buna karşılık onlar da benim emirlerime uyup bana iman etsinler ki, doğru yola kavuşmuş olsunlar.” (Bakara, 2/186)
 

hanne

Uzman Çavuş
Yâ Rabbî!.. Günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle! Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et!
Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, âcizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık, bunlardan bizleri koru Yâ Rabbî!..
Yâ Rabbî!.. Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlâk, şükredici bir kalb, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, salih evlât, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamızı da mağfiret eyle!
Yâ Rabbî!.. Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyânın, Ehl-i beytin, Eshâb-ı kirâmın ve bütün evliyâ-i kirâmın sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!
Yâ Rabbî!.. Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle!
Bize hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak göster!
Yâ Rabbî!.. Bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle! Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru! Çünkü sen her şeye kâdirsin!.. Dualarımızı kabul eyle!” (Âmin!)
————————————————
 
Üst Alt