Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Dede Korkut

ulvi

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
Bazı rivayetler İshak Peygamberin soyundan olduğunu söyler. 9. ila 11. yüzyıllarda Türkistan'ın Aral gölü bölgesinde Sir-Derya nehrinin Aral Gölüne döküldüğü yerde doğduğu, Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğu ve bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına danışmanlık yaptığı destanlarından anlaşılmaktadır. 570-632 yılları arasında (Muhammed zamanında) yaşadığı da rivayet edilir. Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri'nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Dede Korkut; İsminin Etimolojisi (kökeni )

Korkut sözcüğünün "kork-" fiil kökünden türemiş olma ihtimalinin yanı sıra Arapça kökenli olup elçi manasına gelmesi de mümkündür. Her iki ihtimalde de Korkut sözcüğünün bir lakap, bir unvan olduğu görülmektedir. Dede sözcüğünün ise ata manasında kullanıldığı tahmin edilmektedir. Fakat destanlarda daha çok halk arasında büyük hürmet ve kutsallık kazanmış halk bilgini anlamında kullanılmıştır.

Dede Korkut'un Bayburt'ta yaşadığı bilinmesine rağmen bu kesin değildir.Dede Korkut'un gerçek ismi, hayatı, yaşadığı çağ ve coğrafyayı kesin olarak aydınlatmak eldeki kaynaklar ve rivayet ile mümkün değildir. Destanlardan çıkarılabildiği kadarıyla ise Dede Korkut iki ayrı kişilik olarak ön plana çıkar:Kutsal kişi ve bilge kişi.

Kimi kaynaklarda devlet adamı kişiliğinin de bulunduğu belirtilmektedir. Dede Korkut'un çok kişilikli olarak karşımıza çıkması farklı zaman, hatta farklı mekânda yaşamış benzer şahsiyetlerin destanlarda tek isim altında toplanmış olabileceğini düşündürse de bu kişiliklerin halkın eklentisi olma ihtimali de vardır.

Dede Korkut öyküleri, Oğuz Türkleri'nin 9-11. yüzyıllardaki yaşayışları, inançları ve toplumları hakkında önemli ipuçları içerir. Oğuz Türklerini, onların inanışlarını, yaşayışlarını, gelenek ve göreneklerini, yiğitliklerini, sağlam karakteri ve ahlâkını, ruh enginliğini, saf, arı-duru bir Türkçe ile dile getirir. Destanlarındaki şiirlerinde, çalınan kopuzların kıvrak ritmi, yanık havası vardır. Dede Korkut, Türk sözlü edebiyatının önemli öğelerindendir. Destanları uzun süre boyunca sözlü aktarılmış, Akkoyunlular Devleti zamanında (1378-1508) yazıya dökülmüştür. Yazılan Türk Destanları'nın iki orijinal kopyası vardır. Bu kopyalardan biri Almanya'da Dresden'de öteki ise Vatikan'dadır.

Destan özellikli pek çok halk kahramanının mücadeleleri anlatılan Dede Korkut hikâyelerinde; güzel ve hikmetli sözler, Türklerin tarihine ait rivayetler, han ve beyler hakkında methiyeler, Türk töresine ait pek çok konular işlenerek, iyilere övgü kötülere eleştiri vardır.

"Dede Korkut Kitabında (Dede Korkut Ala Lisan-i Taife-i Oğuz Han - Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) 12 destan özellikli hikâye yer alır ve bu kitap, İslâm öncesi ve sonrasında Türklerin yaşayışını, dilini, tarihini, edebiyatını ve kültürünü içerir. Akıcı ve halkın kullandığı Türkçe ile yazılmış olan bu kitap; gerçek bir şaheserdir. Kitapta, "Dede" ve "Ata" olarak geçen ve "Korkut Ata" olarak da bilinen Dede Korkut, Türkmen, Kazak, Özbek ve Kara kalpak boyları arasında bu adlarla bilinmektedir. Türk dünyasının bilge atası olan Dede Korkut ve onun hikâyelerinde; Türk toplumunun savaşları ve barışları ile birlikte, aile ve eğitim yapısıyla üstün ahlâk ve karakter sağlamlığına dikkati çeker. Türk milletiyle özdeşleşmiş olan doğruluk, sözünde durmak, mukaddes değerler uğruna ölmek gibi çeşitli karekterler, hikâyelerin ana temasıdır. Dede Korkut hikâyelerindeki tüm kahramanların aile, cemaat ve insan sevgisini ön planda tutması, millet olarak ahlâk ve yaşam anlayışımızı göstermesi bakımından önemlidir. Kahramanların çoğu gençtir ve mutlaka bir yiğitlik gösterdikten sonra ad verilir. Pek çoğumuz biliriz, Dirse Han oğlu bir boğayı öldürünce Dede Korkut o gencin adını "Boğaç" koyar ve onu şan, şeref, mal ve rütbe ile ödüllendirir. Dikkat edilirse, hikâyelerde, gençliğe son derece önem verilmekte, onların, ailesine, milletine ve devletine bağlı, cesur ve çalışkan olmalarına işaret edilmektedir. Savaş, av, toy vb. eğlencelere Hz. Peygambere salavat getirilerek başlanması da Türk Kavimleri'nin dinî yönden şuurlu olduğunu ve devlet millet birliğinin sağlam temellere dayandığını göstermektedir.

Dede Korkut hikâyelerinde özellikle göçebe Oğuz Türkleri'nin tabiat şartlarına karşı dirençleri, düşmanlarına karşı sürekli üstünlüğü ve birlik şuurundan doğan kuvvetlilikleri dikkati çeker. Korkut Ata olarak saygı gören Dede Korkutun hikâyeleri yaşlı ve bilginlere büyük değer verildiğini de göstermesi açısından, son derece önemlidir. Allah, doğum, din ve ölüm düşüncesi, hayatin her anında kendisini gösterir. Bugün Dede Korkut ve onun hikâyelerinden ve destanlarımızdan alacağımız önemli dersler vardır. Fertler arasında saygı, sevgi, karşılıklı hoşgörü ve mertlik bunların başında gelmektedir. Dede Korkut aslında büyük bir vatanseverdir ve milletinin sonsuza dek güçlü ve mutlu yaşamasını gerçekleştirme mücadelesi içindedir. Hikâyelerindeki örnek şahsiyetler olan Bayındır Han, Kazan Han, Bamsı Beyrek, Boğaç Han, Selcen Hatun, Seğrek ve diğerleri toplumda olması gereken ideal insan karakterlerini temsil ederler. Bu insanlar, milleti ve vatanı için ölümü göze alan ve tüm zorlukların üstesinden gelebilen kahramanlardır.

Dede Korkut, bütün Türk kavimlerinin fert fert kahraman olmasını arzu etmiş olmalı ki, hikâyelerinde zayıflığa, çaresizliğe ve ümitsizliğe yer vermemiştir. Rivayetlere göre Onun ölümü bile evliyalığını, bilge kişiliğini göstermektedir: Çeşitli Türk boylarının kanaatine göre o, rüyasında mezarının hazırlandığını görmüş ve gittiği her yerde öleceği ona rüyasında bildirilmiştir. Seyhun Irmağı'nın Aral Gölü'ne döküldüğü yerin yakınlarında, ırmağın üzerine hırkasını sererek orada ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bugün pek çok yerde onun mezarının olduğu söylenmektedir. Tıpkı Yunus Emre ve Karaca oğlan gibi milletimiz, onun mezarına da sahip çıkarak kahramanlarını kendi içinde görmek istemektedir.

Türk ve dünya edebiyatının şaheserleri arasına giren ve çeşitli tarihî filmlere de konu olan Dede Korkut Hikâyeleri, insani ve yaşadığı dünyayı tüm özellikleriyle ele almıştır.
Dede Korkutun yaygınlıkla bilinen hikâyeleri şunlardır:

1-Dirse Han Oğlu Boğaç Han
2-Salur Kazanın Evinin Yağmalanması
3-Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek
4-Kazan Beg Oğlu Uraz Beg'in Tutsak Olması
5-Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
6-Kanlı Koca Oğlu Kan Turali
7-Kadılık Koca Oğlu Yegenek
8-Basatın Tepegöz'ü Öldürmesi
9-Begel Oğlu Emren
10-Usun Koca Oğlu Seğrek
11-Salur Kazanın Tutsak Olması
12-Dış Oğuz'un iç Oguz'a İsyanı

Dede Korkutun hayatı ve onun hikâyeleri, geçmişten geleceğe uzanan mücadelede varlığımızın, birliğimizin ve dirliğimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakta, kahramanlık ruhumuzu coşkun bir üslupla dile getirmekte ve geleceğe ümit ve sevgiyle bakmamızı sağlamaktadır.
Dede Korkut'un Kutsal Kişiliği:

Destanlarda Dede Korkut kerâmet sahibi biridir. Doğa üstü bir manevi güce sahiptir. Destanlarda şu gibi kerametleri görülmüştür;

1- Gelecekten Haber Verme: "Korkut Ata söyledi: Ahir zamanda hanlık tekrar Kayı'ya geçecek. Kimse ellerinden alamayacak, ahir zaman olup kıyamet kopuncaya kadar." (Mukaddime)

Destanda geçen örnekte de belirtildiği gibi Dede Korkut gelecekten haberler verirdi. Bu haberleri geçmişte yaşadığı deneyimlere dayanarak söylerdi.

2- Halkın Onun Sözünü Tutması: " Korkut Ata Oğuz kavminin müşkülünü hallederdi. Her ne iş olsa Korkut Ata'ya danışmadan yapmazlardı. Her ne ki buyursa kabul ederlerdi. Sözünü tutup tamam ederlerdi." (Mukaddime)

Hanlardan çobana kadar herkes onun sözüne güvenirdi, ona danışırlardı.

3- Duasının Allah Katında Kabul Olması: ". Ne derse olurdu. Gaipten haber söylerdi. Hak Taâla onun gönlüne ilham ederdi." (Mukaddime)

". Dede Korkut dedi: (Kılıç) Çalarsan elin kurusun dedi. Hak Taâla'nın emri ile Deli Karçar'ın eli yukarıda asılı kaldı. Zira Dede Korkut keramet sahibi idi, dileği kabul olundu." (Kam Püre'nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanı)

Birinci örnekte geçen "Ne derse olurdu." cümlesi hem halkın onun sözünü dinlediği hem de duasının kabul edildiği anlamındadır. İkinci örnekte de duasının kabul olduğu belirtilmiştir.

Dede Korkut'taki bu kerametlerin iki kaynaktan gelmiş olabileceği düşünülmektedir;

1- İslam Tasavvufu
2- Şamanist İnanç

Dede Korkut'un destanlarda İslam tasavvufuna uymayan davranışları bu ihtimali zayıflatıyor. Mutasavvıflardaki kamil insan olma hedefi, çile çekme, dergah. gibi unsurlar Dede Korkut'ta görülmüyor. Ermişlerinkine benzeyen olağan üstü olaylar yaşaması da yazıya geçirilene kadar uğramış olduğu değişiklikler olabilir, çünkü Türklerin İslam'ı henüz kabul ettiği ve değişim içerisinde olduğu 15-16. yy.larda yazıya geçirilmiştir.

Dede Korkut'un kutsal kişiliğinin şamanist yaşantıdan gelmiş olabileceğini kabul edebiliriz. Ozan oluşu şamanistlerin özelliğini hatırlatmaktadır. Ayrıca kerametlerini gizlememesi de kutsal kişiliğinin şaman inancından geldiğini güçlendirmektedir.

Dede Korkut'un Bilge Kişiliği:

Dede Korkut sıradan insanlardan, devlet adamlarına kadar herkesin saydığı ve danıştığı bilgedir, öğüt vericidir. Bilgeliği eğitici, öğretici ve tenkit edicidir. Onun bu kişiliği tarih ve toplum yaşantısından gelmektedir. Geçmiş alplerin başından geçen olayları anlatır ve öğüt verir.
Dede Korkut Destanları:

Kitapta daha önce de belirttiğimiz gibi on iki tane destan vardır. Bu destanların her biri bir boy için söylenilmiştir. Bu destanlarda boyların hanlarının başından geçen olaylar, ad koyma, canavarlarla savaşma gibi bölümler yer almaktadır.

Hikayelerin dili oldukça sadedir. 15.-16. yy.da yazıya geçirildiği halde arı bir Türkçe'ye sahiptir. Az miktarda Arapça kökenli kelime de vardır. Orhan Şaik Gökyay ve Muharrem Ergin'in Latin harfleri ile yayınladıkları kitaplar ilköğretim öğrencilerinin anlayabileceği kadar sade ve basit cümle yapısına sahiptir. Hikayeler çoğunlukla manzum ve ahenkli bir şekilde anlatılır. Manzumların bir kısmı kafiyeli olmasa da kulağa hoş gelen bir söyleyiş tarzı vardır. Kitapta yaklaşık 8.000 tane farklı sözcük ve deyim geçer. Cümleler kısa ve yalındır.
Dede Korkut Destanlarının Genel İç Yapısı:

Destanlar olağan üstü olayların yoğunluğundan sıyrılmış ve günlük, sade olaylar da konu olmuştur. Destan niteliğine tüm Oğuzlar'ı etkilemesiyle ulaşmıştır. Hikayeler basit görünen olaylarla başlamış ama tüm Oğuzlar'ın etkilenmesiyle sonuçlanmıştır.

Hikayelerde dersler verilmiş, halk bilgilendirilmek istenmiştir. Destanlaşmış tarih olayları anlatılmıştır. Oğuzların dini inançları belirtilmiştir, örneğin Alpler kafirlerle savaşa gitmeden evvel arı sudan abdest alıp, iki rekat namaz kıldıkları belirtilmiştir. Halkın iktisadi durumu da anlatılmıştır. Oğuzların daha çok hayvancılıkla geçindiği neredeyse her hikayede görülmektedir. Yalnız, Oğuzlar'da üstünlük zenginlikle, mal mülkle olmaz. Oğuzlar'da üstülük yiğitlikle olur. Erkek gençlerin isim alabilmesi için bir yiğitlik göstermesi gerekir.

Yiğitlik gösteren delikanlıya Dede Korkut isim verir. Verdiği isimler genellikle delikanlının gösterdiği yiğitlikle alakalıdır. Mesala Boğaç Han'a "Boğaç" ismi boğayı boğduğu için verilmiştir. Oğuzlar işlerini kendileri yapamazsa küçük düşerler. Üstünlüklerini kaybetmemek için yardım kabul etmezler. Kazan Han'ın hikayesinde de böyle olmuş, Kazan Han çobanı, yardımını engellemek için, ağaca bağlamıştır.

Hikayelerde kadın da söz sahibidir. Kadın da hanlık edebilir. Kadın evlenirken güçlü, yiğit birini arar. Gerektiğinde kadın da savaşır fakat kadının savaşması erkeği küçük düşürür.

Destanlarda yoğunlukla ideal Oğuz Alp'inin nasıl olması gerektiği anlatılıyorsa da Alplerin başına gelen olaylardan herkese pay düşüyor. Büyüklüğün ve güçlülüğün erdem ve hünere bağlı olduğu her fırsatta belirtilmiş. Düşmana karşı savaşmak da yiğitliğin, büyüklüğün göstergesidir. Verilen dersler bu kadarla da kalmıyor. Bunların bir kısmı doğrudan devlete ve yöneticilere bir kısmı da millete verilmek istenen derslerdir

1- Devlete Verilen Öğütler: Destanlarda genel bir ilke şeklinde Oğuz birliğini devam ettirme fikri işlenmiştir. Bu birliği devam ettirebilmek için devlete ve devlet adamlarına;

- Ekonomik güce sahip olma,

- Hüner ve erdem sahibi olma,

- Buyruk olmanın gereği anlatılmıştır.

- Destanlarda vurgulanan bu unsurlar sanırız dünya döndüğü sürece devam edecektir.

Ayrıca Alplere de şöyle öğütler veriliyor;

- Ok atmada ve yay çekmede hünerli olmak

- Düşman ile savaşta üstün gelmek

- Ülkesine sahip çıkmak

- Zengin ve eli açık olmak (Aç doyurmak, yoksul donatmak' şeklinde geçen halka karşı merhametli ve cömert olmak)

- Soylu olmak ve soyunu küçük düşürmemek.

Halka Verilen Öğütler;

Destanlarda halka Alpler kadar yer verilmese de. hem çoban gibi kahramanlarla hem de örnek Alplerle halka da bir takım dersler verilmiş;

- Devlete sadık olmak

- Misafirperver olmak

- Dedikodu yapmamak

- Dürüst olmak

- Korkak olmamak

- Çocuğunu iyi yetiştirmek

- Üstüne düşen görevi yerine getirmek

- Eşine sadık olmak

- Ana babaya hürmet etmek ...

Bazı öğütler de var ki, pek çoğu atasözleri gibi kalıplaşmıştır;

- Ecel vakti ermeyince can çıkmaz.

- Çıkan can geri gelmez.

- Yığılı malın mülkün olsa da nasibinden fazlasını yiyemezsin.

- Kara eşek başına gem vursan katır olmaz, hizmetçiye elbise giydirsen hanım olmaz.

Ve bunlar gibi pek çoğu doğrudan olarak mukaddimede verilmiş. Bir o kadar da hikayelerin mânzum ve secîli kısımlarında mevcuttur.
Destanlarda Yer Alan Eski Türk Gelenekleri

Ad Koyma: Oğuz Türklerinde bir gencin ad alabilmesi için bir yiğitlik göstermesi gerekiyordu. Bu yiğitliği gösterdikten sonra Dede Korkut'u çağırırlardı. Dede Korkut da dua edip gence yiğitliğiyle alakalı bir isim verirdi; "... Bunun adı boz aygırlı Bamsı Beyrek olsun, adını ben verdim yaşını Allah versin."

Toy etme ( Toplantı yapıp karar verme): Oğuzlar mühim konularda karar vermek için toplantı yaparlardı; Kudretli Oğuz beylerini hep çağırdılar evlerine getirdiler. Ağır misafirlik eylediler.

Düğün: Halen devam eden bir geleneğimiz olan düğünlerde ziyafet verilir şenlik yapılırdı.

Kız İsteme: Kız babasından veya abisinden istenirdi. Kız istemeğe büyük ve saygın kişiler giderdi. Dede Korkut Deli Karçar'dan kız kardeşini Bamsı Beyrek'e şöyle istemiştir; "Tanrını buyruğu ile peygamberin kavli ile aydan arı, güneşten güzel kız kardeşin Banu Çiçek'i Bamsı Beyrek'e istmeğe gelmişim."

Başlık Alma: Kız vermeye karşılık kızın ailesi başlık isterlerdi. Kitapta kız kardeşini vermek istemediği için aşırı miktarda başlık isteyen Deli Karçar anlatılmıştır. "Deli Karçar der: Dede, kız kardeşim yoluna ben ne istersem verir misin? Dede der: Verelim dedi, görelim ne istersin? Deli Karçar der: Bin erkek deve getirin dişi deve görmemiş olsun, bin de aygır getirin ki hiç kısrakla çiftleşmemiş olsun, bin de koyun görmemiş koç getirin, bin de pire getirin bana dedi. Eğer bu dediğim şeyleri getirirseniz pek ala veririm."

Sövüş Etme: Misafir İçin Hayvan Kesme. Oğuzlar bir misafir geldiği zaman onun için bir hayvan kesip ikram ederlerdi.

Düş Yorma: Rüyalarında gördükleri garip durumları Dede Korkut'a yorumlatıp mana çıkarırlardı.


Alıntıdır
 
güncel
 
"Kayıp Kitap" "Oğuz-nâme"de Yazdığına Göre:

Oğuz Han Bir Muvahhid İdi.
Resulullah Aleyhisselâm Devrinde Yaşayan Türk Hükümdarı Basû Hân ve Dede Korkut Müslüman Olmuşlardı!

Târih kitaplarının hepsinde Türkler’in İslâmiyet’le Emevîler döneminde tanıştığı, bu dönemde Ebû Müslîm el-Horasânî gibi Türk komutanlarının iş başına gelmesiyle Türkler arasında İslâm’ın yavaş yavaş yayılmaya başladığı ve nihâyet Resulullah Aleyhisselâm’ın vefâtından üç asır sonra, Karahanlı hükümdârı Satuk Buğra Han’ın 920 (H. 308)’de İslâmiyet’i kabul edip “Abdülkerim” adını almasıyla,(1) Karahanlı Devleti’nin “İlk Müslüman Türk devleti”, Satuk Buğra Han’ın da “İlk Müslüman Türk hükümdârı” vasfını kazandığı anlatılır. Halbuki Türk târihinin bundan önceki dönemi karanlıkta kalmış, yeterince aydınlatılamamıştır. Bunun en önemli sebebi ise, bu döneme ışık tutuabilecek en önemli kaynak olan “Oğûz-nâme”nin günümüze ulaşamamasıdır.

Yok olmaya yüz tutmuş binlerce nâdir eseri büyük bir titizlik ve fedâkârlıkla araştırıp bulan ve elde ettiği nüshaları “Millet Kütüphânesi” adı altında toplayıp Türk milleti’ne mîras bırakan Ali Emîrî Efendi’nin, 1896 (H. 1005) yılında Yanya’ya bağlı Delvine kazâsında karşılaştığı,(2) İkinci Bâyezid döneminde Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî tarafından kaleme alınmış olan “Câm-ı Cem-Âyîn” adlı silsilenâme; bugüne kadar bilinenlerin aksine, Türkler’in İbrâhim Aleyhisselâm zamânından beri müslüman olduklarını ve Tevhid inancı üzere bulunduklarını göstermektedir.

Türk Hâkanları Her Devirde
Peygamberleri Tasdik Etmişlerdir:

1481 (H. 886)’da çıktığı bir Hacc yolculuğu esnâsında Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın küçük şehzâdesi Cem Sultan’la tanışan ve onun isteği üzerine bir hafta gibi kısa bir süre içinde “Câm-ı Cem-Âyîn”i kaleme alan Hasan el-Bayâtî, kitabın mukaddimesinde eserdeki bütün bilgileri, elinde bulunan bir “Oğûz-nâme” nüshasından naklettiğini belirtir.(3)

Hasan el-Bayâtî’nin “Câm-ı Cem-Âyîn”de zikrettiği en önemli bilgilerden birisi; Oğuz Türkleri’nin atası ve en meşhur hükümdârı olan “Oğûz n”ın bizzat “İbrâhîm -aleyhi’s-selâm- zamânında” yaşadığını(4) ve Allah’ın bir olduğuna imân etmiş bir “muvahhid olmağın”, put-perest olan babası Kara Han’ı kakıyub cenk itdükde”,(5) onu gözünü bile kırpmadan katl itmiş” olduğunu açıklayan satırlardır.(6)

“Câm-ı Cem-Âyîn”deki bu bilgiler, Neşrî’nin “Kitâb-ı Cihân-nümâ”sında Oğuz Hân hakkında verdiği bilgileri tasdik etmekte ve bu bilgilerin kaynağının da “Oğûz-nâme” olduğunu gözler önüne sermektedir. Onun ifâdesine göre; Türk hükümdarları arasında ilk îmân eden kişi, İbrâhim Aleyhisselâm’dan Âhir zaman Peygamber’inin vasıflarını işiterek “evvel ‘Lâ ilâhe illâ’llâh, Muhammedün Resûli’llâh!’ diyen” vekavmini evvel Allah-u Te‘âlâ’ya davet iden” Oğuz kavminin atası Oğûz Kağan’dır.(7) Babası Kara Hân putperest bir “kâfir” olmasına rağmen, “bu Hüdâ-perest olub halkı Hakk’a da‘vet itmegin, atasıyla bunuñ arasında vahşet” yaşanmış;(8) “cebbâr” babasına muhâlefet ederek Tevhîd inancını savunan ve bu uğurda uzun yıllar savaşan Oğûz Hân, nihâyetinde babasını öldürerek ondan kağanlığı almış ve uçsuz-bucaksız Türk yurdunu ele geçirmeyi başarmıştı!..(9)

Sonraki asırlarda, onun Allah yolundaki zorlu mücâdelesini ve gösterdiği fedâkârâne gayreti işiten Türkler ona büyük bir ta‘zîm ve hürmet göstermiş, onun kıssasını ve hayâtı boyunca yaptığı fedâkârlıkları Kur’ân-ı kerîm’deki bâzı haberlerle kıyas edip; Hakk Sübnehû ve Te‘âlâ Kelâm-ı kadîm’inde zikr itdügi İskender-i Zü’l-karneyn meger bu ola!” demişlerdi.(10)

Bayâtî’nin bu hususta verdiği bilgiler yalnız Oğûz Hân’la sınırlı kalmaz; müellif “Turmış Hân”ın “Mûsâ Peyğamber -aleyhi’s-selâm- zamânında” hükümdarlık yaptığını,(11) “Boz-Toğân”ın “Dâvûd -aleyhi’s-selâm- Hazretleri’ne îmân getürmiş” kimselerden olduğunu,(12) Korkılu” Hân’ın “Süleymân -aleyhi’s-selâm- hidmetinde” bulunduğunu,(13) hattâ oğlu “Süleymân Şâh”a Hazret-i Süleymân -aleyhi’s-selâm- hidmetinden geldükde” doğduğu için bu ismi koyduğunu,(14) Kurtarı Beg”in ise Îsâ Aleyhisselâm devrine ulaşmış(15) ve onun Allah’ın izniyle ölüleri dirilttiğini işitip “tasdîk” etmiş bir kimse olduğunu(16) o zaman mevcut olan “Oğûz-nâme” nüshasından kelime kelime aktarır.

Resulullah’a İmân Eden İlk
Türk Hükümdârı “Bâsû Hân”dı!..

Bayâtî’nin “Câm-ı Cem-Âyîn”deki ifâdesine göre; “Oğûz-nâme”de belirtildiği üzere Bâsû Hân “bir gîce düşinde gördi ki; ‘Arabistân’da ay ve gün biriküb” birbiriyle birleşti ve ikisinin birleşmesiyle parıldayan ışıktan “buña da şu‘le irişdi. Sabâh oldukda Hazret-i Hâtemü’l-enbiyâ -salla’llâhu ‘aleyhi ve sellem-üñ da‘vet-i risâletleri şâyi‘ olub ve der-hâl kurbânlar kesilüb îmân getürdi.”(17) Allah-u Teâlâ gördüğü rüyâ vesilesiyle Bâsû Hân’ın gönlünü İslâm’ı kabûle hazır hâle getirmiş; o da bu mânevî destek sâyesinde, Son Peygamber’in dâvetini işitince tereddüt etmeden O’na îmân etmişti.

Bugün kayıp olan “Oğûz-nâme”, Hasan el-Bayâtî’nin bu bilgileri aktardığı Sultan İkinci Bâyezîd Hân devrinde hâlâ mevcut olduğu için, dönemin meşhur târihçisi Edirne’li Oruç Beg de “Tevârîh-i Nesl-i Âl-i ‘Osmân”ında, Osmanlı Hânedânı’nın Resulullah Aleyhisselâm’a olan i‘tikâdlarının büyüklüğüne Oğuz Hân’ın soyundan gelmelerini delil olarak göstermiş; “Oğûz aslı Oğûz tâ’îfesi kim, var imdi bil (ne) i‘tikâdlu tâ’îfeydi! Hazret-i Risâlet’e -‘aleyhi’s-selâm- i‘tikâdları muhkem idi, i‘tikâdla îmân getürmüşler idi.” diyerek,(18) Türkler’in müslümanlığı çok önceden kabul ettiklerine açıkça işâret etmişti.

Türkler’in ilk müslüman hükümdârı olmakla şereflenen Basû Hân “otûz yıl beglük idüb ve seksân yıldan mütecâviz ‘ömr sürüb” vefât ettikten sonra,(19) yerine geçen oğlu “Kara Hân” zamânında İslâm dîni Türkler arasında hızla yayılacak, çok geçmeden Oğuz kavminin büyük bir kısmı müslüman olacaktı.Dede Korkût Resulullah’ı Görme Lütfuna Ermiş,
Kavmine Meşhur Bir Sahâbe’yi Getirmişti!..

O devirde Oğuz kavminin ulularından, “Korkût Ata” veyâ “Dede Kord adlarıyla tanınan kutlu kişi henüz hayattaydı. Oğuz kavminin her müşkilini danıştığı ve öğüt ve nasihatlerinden ayrılmadığı bu bilge kişi, Resulullah Aleyhisselâm’ın zuhûruna çok yakın bir zamanda doğmuştu; “Kitâb-ı Dedem Kord alâ Lisân-ı Tâife-i Oğûzân”da: “Resûl - ‘aleyhi’s-selâm- zamânına yakîn Bayat boyından ‘Korkut Ata’ dirler, bir er kopdı. Oğûz’uñ ol kişi tamâm bilicisiydi, ne dir ise olur-idi, ğâyibden dürlü haber söyler-idi; Hakk Te‘âlâ ânuñ göñline ilhâm ider-idi.” denilerek,(20) Türkler arasındaki yüce mertebesine işâret ediliyordu.Bâsû Hân’ın oğlu Kara Hân Oğuz kavminin başına “beg oldukda ziyâde mü’min kopub ve Korkût Dede’yi Medîne’-i münevvere’ye gönderüb, nûr-ı dîdâr-ı Hazret-i Risâlet -‘aleyhi’s-selâm-la (Resulullah Aleyhisselâm’ın yüz nûruyla) müşerref oldukdan-soñra Selmân-ı Fârisî -radıya’llâhu ‘anh- Oğûz tâyifesine ta‘lîm-i şerî‘at-ı İslâm içün bilece (beraberce)ne geldügi ‘Oğûz-nâme’de” kayıtlı bulunuyordu.(21)

Bâyâtî’nin işâret ettiği üzere; Türk yurdunda İslâm’ın yayılmasına öncülük ettiği için, artık “bu takdîrce buña ‘Kânlar kânı’ (Hânlar hânı, kağanlar kağanı) dinmek câyiz” olmuştu.(22) Bu dönemde Oğuz Türkler’i arasında İslâmiyet yayılmış, herkes tarafından duyulmuştu.

Selmân-ı Fârisî -radiya’llâhu anh- Türkler’e İslâm ahkâmını öğretmek ve dinin icâplarını tâlîm etmek üzere, Oğuz kavminin arasında bir süre misâfir oldu; onun sözlerine kulak verip öğrettiklerini kemâliyle idrâk edenler Müslüman Türk milletinin ilk “fakı”ları oldu.

Dört Halife Döneminde
Türk Hükümdarları Neler Yaptılar?

Türkler’in İslâm dini ile şereflenmelerinden sonra Türkler arasında Resulullah’a itikad iyice kuvvet kazanmış; Kara Han’ın ölümünden sonra oğlu Torak “beg oldukda Hazret-i Ebû Bekr -radıya’llâhu ‘anh- hilâfetün işidüb, ilçisi Medîne’-i münevvere’ye varınca Hazret-i ‘Ömer halîfe olmağın, nâme-yi şerîf’leriyle giru gelüb itâ‘at üzere ğazâya çalış”mışlardı.(23) Bu Torak’ın vefâtı “Hazret-i ‘Osmân -radıya’llâhu ‘anh- hilâfeti esnâsında” meydana gelmişti.(24)

Yine “Câm-ı Cem-Âyîn”de belirtildiğine göre; Torak’ın oğlu Aykutluk Hân, “lâlâsı Korkût Ata’nuñ oğlı Örgeç Dede”yi(25) “Medîne’-i münevvere’ye, Hazret-i ‘Osmân -radıya’llâhu ‘anh- hidmetine” göndermişti. Örgeç Dede “Bağdâd’a irişüb, Hazret-i ‘Osmân’uñ şehîd olduğın işidüb ve Ka‘be’ye varub, tavâf idüb mürâca‘at itdükde, Hazret-i ‘Alî ile Mu‘âviye’nüñ ceng-ü hilâfın görüb ve bir mikdâr tahammül idüb, ğavğâ ber-tarâf oldukdan-soñra Hazret-i ‘Alî’den ‘ahd-nâme alub gelmiş”ti.(26)

Türkler’in işte bu dönemleri “Oğûz-nâme”nin kaybolması nedeniyle bugüne kadar hep karanlıkta kalmış ve bâzı kaynaklarda rastlanan küçük işâretler dışında, bu dönemle ilgili târihî gerçekler sınırlı bilgilerle tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenledir ki kayıp “Oğûz-nâme”den parçalar içeren “Câm-ı Cem-Âyîn”in varlığı Türk târihi açısından büyük bir önem taşır. Nitekim bu eserdeki bilgiler; Türkler’in İslâm inancına çok benzeyen ve “uçmağ” (cennet), “tamu” (cehennem) gibi inançları da ihtivâ eden “Teg Tengri” inancının, aslında İslâm’daki “Tek Tanrı” inancından başka bir şey olmadığını net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Türk milletinin müslüman oluşu hakkında son derece ciddî bilgiler içeren bu tarihî tespitlerden yola çıkarak, -onlara “destansı hikâyeler” (!) gözüyle bakma hatâsına düşmeden-, Türk târihinin bu bilinmeyen dönemini yeniden gözden geçirmek gerektiği ortadadır.(1) İbnü’l-Esîr, “el-Kâmil fi’t-Târîh”, c. 11, s. 82. (2) “Câm-ı Cem-Âyîn” (Ali Emîrî neşri), Mukaddime, s. 2. bas. Dersa‘âdet Mtb., H. 1331. (2) Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî, “Câm-ı Cem-Âyîn”, Ali Emîrî, Tarih, nr.: 203, vr. 2b. (3-6) Bayâtî, a.g.e., vr. 6b-7a. (7-10) Mehmed Neşrî, “Kitâb-ı Cihân-nümâ”, c. 1, s. 10. TTK Yayını, Ankara, 1949. (11) Bayâtî, a.g.e., vr. 7a. (12-14) Bayâtî, a.g.e., vr. 7b. (15-16) Bayâtî, a.g.e., vr. 7b. (17) Bayâtî, a.g.e., vr. 12a. (18) Oruç bin Âdil el-Edrenevî, “Orûç Beg Târîhi / Tevârîh-i Nesl-i Âl-i ‘Osmân”, s. 8. haz. Hakan Yılmaz. (19) Bayâtî, a.g.e., vr. 12a. (20) “Kitâb-ı Dedem Kord alâ Lisân-ı Tâife-i Oğûzân”, Dresden Yzm. Ea, nr.: 86, vr. 3a. (21-23) Bayâtî, a.g.e., vr. 12b. (24-26) Bayâtî, a.g.e., vr. 13a.

alıntıdır
 
güncel
 
Üst Alt